Art. 1. - Zm.: ustawa o podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1976.40.233

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 45, poz. 227) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1:
a)
w ust. 1 pkt 4 i 5 skreśla się,
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli osoba osiągająca wynagrodzenia, przychody lub dochody wymienione w ust. 1 pkt 1-3 i 6 lub jej małżonek osiąga również dochody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo dochody z wykonywania rzemiosła, od których zamiast podatków obrotowego i dochodowego pobiera się opłatę skarbową - dochody te dla celów ustalenia obowiązku podatkowego w zakresie podatku wyrównawczego łączy się z wynagrodzeniami, przychodami i dochodami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 6; łączeniu nie podlegają dochody małżonków, w stosunku do których zniesiona została przez sąd wspólność majątkowa.";

2)
w art. 2:
a)
w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy: "pkt 4-6" zastępuje się wyrazami: "pkt 6", zaś w zdaniu drugim skreśla się wyrazy: "pkt 4 lub", a wyrazy: "przychody i dochody" zastępuje się wyrazami: "i przychody",
b)
w ust. 3 wyrazy: "pkt 4-6" zastępuje się wyrazami: "pkt 6";
3)
art. 6 skreśla się;
4)
w art. 10:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, a po wyrazach: "podatek wyrównawczy" dodaje się wyrazy: "z zastrzeżeniem ust. 2",
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Podatek wyrównawczy - w wypadkach określonych w art. 1 ust. 1a, jeżeli suma osiągniętych wynagrodzeń, przychodów i dochodów, o których mowa w tym przepisie, przekracza kwoty wymienione w art. 9 - ustala się w następujący sposób:

1) oblicza się kwotę odpowiadającą wysokości podatku wyrównawczego, jaki by przypadł w myśl ust. 1,

2) ustala się stopę procentową kwoty obliczonej w myśli pkt 1 w stosunku do sumy wynagrodzeń, przychodów i dochodów, o których mowa w art. 1 ust. 1a,

3) ustaloną w myśl pkt 2 stopę procentową stosuje się do sumy wynagrodzeń, przychodów i dochodów określonych w art. 1 ust. 1 pkt 1-3 i 6.";

5) 1
w art. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) podatnicy, o których mowa w art. 1 ust. 1a - w terminach przewidzianych dla zeznań o dochodzie,";

6)
w art. 13 w pkt 4 wyrazy: "w art. 1 ust. 1 pkt 5 i 6" zastępuje się wyrazami: "w art. 1 ust. 1 pkt 6".
1 Art. 1 pkt 5 zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1977 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.77.3.17).