Zm.: ustawa o podatku rolnym i ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.114.494

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1991 r.

USTAWA
z dnia 25 października 1991 r.
o zmianie ustawy o podatku rolnym i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 7, poz. 45, Nr 10, poz. 53, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr 80, poz. 350) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.";

2)
w art. 12:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 wyrazy "klasy VI i VIz" zastępuje się wyrazami "klasy V, VI i VIz",
dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) użytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej - na okres nie dłuższy niż 3 lata.";

b)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Rady gmin określają w drodze uchwały tryb i szczegółowe warunki zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 7.".

W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 11, poz. 79, z 1984 r. Nr 35, poz. 185, z 1988 r. Nr 24, poz. 169, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 101, poz. 444 i Nr 103, poz. 446) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 8 w ust. 1 wyrazy "3 lata" zastępuje się wyrazami "1 rok";
2)
w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne obowiązany jest do przeciwdziałania erozji gleb i innym zjawiskom powodującym trwałe pogorszenie wartości użytkowej gruntów rolnych.";

3)
w art. 40 w ust. 1 wyrazy "w art. 23 ust. 1 pkt 1 lub" skreśla się;
4)
w art. 42:
a)
w ust. 1 wyrazy "rolniczego wykorzystywania gruntów rolnych oraz" skreśla się,
b)
ust. 2-6 skreśla się;
5)
art. 43-45 skreśla się;
6)
w art. 47 wyrazy "oraz opłat związanych z występowaniem odłogów na gruntach rolnych" skreśla się.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.