Zm.: ustawa o podatku giełdowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.131.1062

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 1923 r.

USTAWA
z dnia 5 grudnia 1923 r.
w przedmiocie zmiany ustawy o podatku giełdowym.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Ustąp pierwszy art. 11 ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym (Dz. U. R. P. № 73 poi. 500) otrzymuje brzmienie następujące:

"Podatek wynosi od każdego pełnego lub zaczętego tysiąca marek sumy, która stanowi podstawę wymiaru:

a) o ile przedmiotem umowy są papiery o stałam oprocentowaniu-po 1 marce,

b) co do akcji, udziałów w gwarectwach (kuksów) i innych papierów o niestałem oprocentowaniu - zasadniczo po 8 marek, a przy umowach, przewidzianych w art. 2-po 4 marki".

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie w tydzień od dnia ogłoszenia.