Zm.: ustawa o państwowym podatku dochodowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1944.15.87

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1944 r.

DEKRET
POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 22 grudnia 1944 r.
o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 3) - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

W ustawie o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. Nr 2, poz. 6 z 1936 r.) wraz z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany następujące:

(1). w art. 23 ust. 3 skreśla się słowa: "o ile chodzi o dochód osób fizycznych i spadków nieobjętych" oraz w tymże ustępie zmienia się skalę podatkową w następujący sposób:

ponad 200.000.- zł. do 300.000.- zł.

3%

" 300.000.- zł. do 400.000.- "

5%

" 400.000.- zł. do 500.000.- "

8%

" 500.000.- zł. do 600.000.- "

11%

" 600.000.- zł. do 800.000.- "

14%

" 800.000.- zł. do 1.100.000.- "

18%

" 1.100.000.- zł. do 1.500.000.- "

22%

" 1.500.000.- zł. do 2.000.000.- "

26%

" 2.000.000.-zł

30%

Przepisy art. 1 niniejszego dekretu stosuje się do wymiarów podatku dochodowego począwszy od roku podatkowego 1944.

Artykuł 39 otrzymuje brzmienie następujące:

"Termin płatności podatku dochodowego ustanawia się na dzień 1 listopada roku podatkowego.

W ciągu roku kalendarzowego płatnicy obowiązani są do uiszczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w terminie do dnia 25-go każdego miesiąca.

Za podstawę do obliczania wysokości zaliczki służy prowizorycznie obliczony dochód za miesiąc ubiegły.

Płatnicy są obowiązani obliczać i wpłacać zaliczki, bez wezwania do urzędu skarbowego, urzędom skarbowym przysługuje jednak prawo podwyższenia kwot miesięcznych zaliczek, o ile według danych posiadanych przez urząd, wpłacona zaliczka nie odpowiada faktycznie osiągniętemu dochodowi w miesiącu za który została wpłacona".

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Kierownikowi Resortu Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.