Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.188.1571

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 2002 r.
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.