Zm.: ustawa o organizacji władz w dziedzinie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.41.310

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 1951 r.

DEKRET
z dnia 2 sierpnia 1951 r.
o zmianie ustawy o organizacji władz w dziedzinie komunikacji.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 26 maja 1951 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 235) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

W ustawie z dnia 26 lutego 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 108) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) nadzór techniczny nad budową kolei użytku niepublicznego oraz nad bezpieczeństwem ruchu na tych kolejach",

2)
w art. 4 pkt 3 skreśla się wyrazy: "i lotniczym",
3)
po art. 5 dodaje się art. 6 w następującym brzmieniu:

"Art. 6. Wydawanie przepisów o ruchu i bezpieczeństwie lotniczym należy do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej, który wydaje je w porozumieniu z Ministrem Transportu Drogowego i Lotniczego. Nadzór nad wykonaniem tych przepisów sprawuje Minister Obrony Narodowej.";

4)
art. 6, 7, 8, 9, 10 i 11 otrzymują kolejną numerację 7, 8, 9, 10, 11 i 12.

Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.