Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.135.1143

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2002 r.

USTAWA
z dnia 24 lipca 2002 r.
o zmianie ustawy o opłacie skarbowej.

Art.  1. 

W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1:
a) w pkt 1 w lit. a) po wyrazie "żądania," dodaje się wyraz "wnioski,"
b) w pkt 2:
- skreśla się lit. c),
- dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.";

2) w art. 2 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6-9 w brzmieniu:

"6) podania i załączniki do podań wnoszone przez osoby, które stan ubóstwa udokumentują organowi mającemu rozpatrzyć podanie, czynności urzędowe dokonywane na wniosek tych osób, a także wydawane im zaświadczenia,

7) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia w sprawach o przywrócenie nazwiska i imienia (imion) oraz w sprawach o ustalenie pisowni lub brzmienia imienia i nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób,

8) wnioski i załączniki do wniosków w sprawach dotacji przedmiotowych na zadania w dziedzinie rolnictwa,

9) zezwolenia na hodowlę lub przechowywanie organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania oraz na wprowadzenie na polski obszar celny organizmów szkodliwych, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których wprowadzanie jest zabronione ze względów fitosanitarnych, jeżeli są przeznaczone do celów naukowo-badawczych lub do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych, jak również podania i załączniki do podań o wydanie tych zezwoleń.";

3) w art. 8 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) jednostki samorządu terytorialnego";

4) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Notariusze są płatnikami opłaty skarbowej od sporządzanych przez nich dokumentów.";

5) w art. 13 w ust. 2 w pkt 2:
a) skreśla się lit. d),
b) dodaje się lit. e) w brzmieniu:

"e) od dokumentu zawierającego oświadczenie woli poręczyciela - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) poręczyciela.";

6) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.
Art.  2. 

Przepis zawarty w załączniku do niniejszej ustawy w części IV w ust. 40 w kol. 2 i 3 stosuje się z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA

CzęśćPrzedmiot opłaty skarbowejStawkaZwolnienia
1234
IPodania i załączniki do podańPodania i załączniki do podań:
1. Od podania5 zł 1) składane na żądanie organu administracji rządowej
lub samorządowej,
2) o wydanie dowodu osobistego,
2. Od załącznika do podania50 gr 3) o wydanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego
w sprawach związanych z wydaniem dowodu osobistego,
4) składane w toku postępowania dowodowego,
5) składane w interesie publicznym,
6) o wydanie zezwoleń upoważniających do przekraczania

granicy, przewidzianych w umowach międzynarodowych o

ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach

służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami

urzędowymi albo społecznymi,

7) dotyczące stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się

młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty

albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub

renty oraz inwalidów ubiegających się o szkolenie,

8) w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie

działań wojennych lub w związku z tymi działaniami,

jak również o zezwolenie na ekshumację i przewóz

zwłok lub szczątków zwłok ludzkich,

9) w sprawach mieszkaniowych,
10) w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych

zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności

spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk

żywiołowych,

11) o świadczenie pomocy społecznej lub ulgi dla osób

dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym,

12) dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot

gruntowych, mienia komunalnego i gminnego,

służebności gruntowych, rozgraniczenia

nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości

rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności

gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i

leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z

realizacją przepisów o reformie rolnej i

osadnictwie,

13) w sprawach o przekazywanie gospodarstw rolnych na

własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę,

14) w sprawach zwrotu lub umorzenia należności celnych

oraz należności, do których mają zastosowanie

przepisy Ordynacji podatkowej,

15) w sprawach odszkodowań,
16) w sprawach roszczeń z tytułu szkód spowodowanych

ruchem zakładu górniczego,

17) w sprawach z zakresu prawa wynalazczego,
18) o wydanie wiz - składane przez cudzoziemców

zwolnionych od opłaty skarbowej za wizę,

19) o wydanie kart rowerowych osobom w wieku do lat 18,
20) wnoszone przez zagranicznych przedsiębiorców o

wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

międzynarodowego przewozu drogowego pojazdami

zarejestrowanymi za granicą - z zastrzeżeniem

stosowania zasady wzajemności przez władze kraju

zagranicznego przedsiębiorcy,

21) w sprawach należących do właściwości organów

celnych, składane przez osoby przekraczające granicę

państwową, związane z kontrolą celną dokonywaną u

tych osób podczas przekraczania granicy,

22) o odroczenie terminu płatności podatków: rolnego,

leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy,

23) o nadanie statusu uchodźcy,
24) o udzielenie azylu,
25) o udzielenie wizy, składane przez cudzoziemca

ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy,

26) o wydanie Genewskiego Dokumentu Podróży.
IICzynności urzędoweCzynności urzędowe:
1. Od sporządzenia aktu małżeństwa, w 75 zł1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu,
tym zawartego w sposób określony w

art. 1 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego

i opiekuńczego

2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o

nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

3) informacje adresowe udzielane Polskiemu Czerwonemu

2. Od innych czynności urzędu stanu

cywilnego

10 zł Krzyżowi oraz jednostkom organizacyjnym Poczty

Polskiej dla ustalenia adresów odbiorców przesyłek

3. Od ustalenia brzmienia albo

pisowni imienia lub nazwiska

15 zł pocztowych.
4. Od decyzji administracyjnej o

wpisaniu do polskich ksiąg stanu

cywilnego treści aktu stanu

cywilnego sporządzonego za granicą

40 zł
5. Od pozostałych decyzji wydawanych

przez kierownika urzędu stanu

cywilnego

30 zł
6. Od protokołu zawierającego

ostatnią wolę spadkodawcy,

sporządzonego przez osoby

wymienione w art. 951 § 1

Kodeksu cywilnego

15 zł
7. Od decyzji o zmianie nazwiska i

imienia (imion) albo nazwiska lub

imienia (imion)

30 zł
8. Od informacji adresowej19 zł
9. Od wydania decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu

dla obiektów budowlanych oraz

urządzeń budowlanych związanych z

obiektem budowlanym:

1) budynków i budowli

przeznaczonych na prowadzenie

działalności gospodarczej

190 zł
2) zespołu garaży składającego się

z co najmniej trzech garaży

152 zł
3) budynków gospodarczych, garaży

i budynków o funkcji mieszanej

38 zł
4) pozostałych90 zł
10. Od zatwierdzenia projektu

budowlanego

38 zł
11. Od przeniesienia decyzji o

pozwoleniu na budowę na rzecz

innej osoby

76 zł
12. Od potwierdzenia zgłoszenia

rejestracyjnego obowiązku w

podatku od towarów i usług oraz

podatku akcyzowym

152 zł
13. Od dokonania wpisu niepublicznego

zakładu opieki zdrowotnej do

rejestru zakładów prowadzonego

przez wojewodę

190 zł
14. Od wymaganego przepisami o

ochronie środowiska:

1) zatwierdzenia raportu o

bezpieczeństwie

1.000 zł
2) zatwierdzenia zmian w raporcie

o bezpieczeństwie

200 zł
15. Od przyrzeczenia wydania

zezwolenia lub koncesji

83 zł
16. Od decyzji o uznaniu za obywatela

polskiego

200 zł
17. Od decyzji o nabyciu obywatelstwa

polskiego

200 zł
18. Od stwierdzenia posiadania lub

utraty obywatelstwa polskiego

50 zł
19. Od wpisania zaproszenia

cudzoziemca na pobyt w

Rzeczypospolitej Polskiej do

ewidencji zaproszeń

20 zł
20. Od dokonania wpisu

przedstawicielstwa przedsiębiorcy

zagranicznego do ewidencji

przedstawicielstw przedsiębiorców

zagranicznych

6.000 zł
21. Od dokonania wpisu statku

rybackiego do ewidencji statków

rybackich

160 zł
22. Od zmiany wpisu w ewidencji

statków rybackich

55 zł
IIIZaświadczenia

1. Od zaświadczeń, w tym również od

odpisów dokumentów, wydawanych

przez urzędy stanu cywilnego oraz

archiwa państwowe:

1) odpisy wydawane z akt stanu cywilnego, dotyczące

obywateli polskich przebywających za granicą,

przeznaczone wyłącznie na potrzeby polskich

przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów

konsularnych,

1) od zaświadczenia 30 zł2) odpisy skrócone:
stwierdzającego, że obywatel

polski lub zamieszkały na

a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających

tożsamość,

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej cudzoziemiec

niemający obywatelstwa żadnego

państwa, zgodnie z prawem

b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu

cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy;

zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom

mającym karty stałego pobytu w Rzeczypospolitej

polskim, może zawrzeć małżeństwo

za granicą

Polskiej oraz obywatelom tych państw obcych, z

którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie

2) od sporządzenia odpisu zupełnego

aktu stanu cywilnego

25 zł porozumienie.
3) od sporządzenia odpisu

skróconego aktu stanu cywilnego

15 zł
4) od zaświadczeń o dokonanych w

księgach stanu cywilnego wpisach

lub o ich braku oraz od

zaświadczeń o zaginięciu lub

zniszczeniu księgi stanu

cywilnego

18 zł
5) od pozostałych zaświadczeń19 zł
2. Od pełnego odpisu przetworzonych

danych osobowych ze zbiorów

meldunkowych, zbioru PESEL oraz

ewidencji wydanych i utraconych

dowodów osobistych

11 zł
3. Od zaświadczeń wydawanych przez

wojskowych komendantów uzupełnień,

stwierdzających odbycie służby

wojskowej przez osoby stale

przebywające za granicą

38 zł
4. Opłata skarbowa od duplikatu

książeczki wojskowej

21 zł
5. Opłata skarbowa od poświadczeń

zgodności duplikatów, odpisów,

wyciągów, wypisów lub kopii,

dokonanych przez organy

administracji rządowej lub

samorządowej lub archiwum

państwowe, od każdej pełnej lub

zaczętej stronicy

3 zł1) poświadczenia zgodności odpisów lub wyciągów z

pełnomocnictw niepodlegających opłacie skarbowej lub

od niej zwolnionych.

6. Opłata skarbowa od legalizacji

dokumentu

19 zł
7. Opłata skarbowa od poświadczenia

własnoręczności podpisów - od

każdego podpisu

4 zł
8. Opłata skarbowa od zaświadczenia w

sprawie zaległości w zobowiązaniach

podatkowych

15 zł
9. Opłata skarbowa od świadectwa

dopuszczenia pojazdu do przewozu

niektórych materiałów

niebezpiecznych i świadectwa dla

środków transportu przeznaczonych

do przewozu szybko psujących się

materiałów spożywczych

114 zł
10. Za wystawienie świadectwa

fitosanitarnego dla wywożonych

roślin, produktów oraz przedmiotów

14 zł
11. Od pozostałych zaświadczeń11 zł1) zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w

tabeli w cz. I kol. 4 pkt 5, 6, 8 i 10-14,

2) zaświadczenia wydawane na podstawie przepisów o

hodowli zwierząt gospodarskich,

3) potwierdzenia złożenia podania oraz innych dokumentów

składanych w sprawach indywidualnych z zakresu

administracji publicznej,

4) zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru

identyfikacyjnego,

5) zaświadczenia o wielkości użytków rolnych

gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin

właściwe do pobierania podatku rolnego.

IVZezwolenia30 zł
1. Od zezwolenia na zawarcie

małżeństwa, o którym mowa w art. 4

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

2. Od zezwolenia na zamieszkanie na

czas oznaczony

300 zł1) zezwolenie na zamieszkanie cudzoziemca, któremu

nadano status uchodźcy,

2) pierwsze zezwolenie na zamieszkanie cudzoziemca

będącego członkiem najbliższej rodziny repatrianta w

rozumieniu przepisów o repatriacji.

3. Od zezwolenia na osiedlenie się600 zł
4. Od przepustki w małym ruchu

granicznym:

1) jednorazowej7 zł
2) stałej19 zł
5. Od wizy:1) wizy udzielane:
1) od wizy pobytowej uprawniającej

do jednorazowego przekroczenia

granicy

50 zł a) z zastrzeżeniem wzajemności - obywatelom tych

państw, z którymi zawarto odpowiednie

porozumienia,

2) od wizy pobytowej uprawniającej

do wielokrotnego przekroczenia

300 zł b) osobom podróżującym drogą lotniczą, które wskutek

niesprzyjających warunków atmosferycznych lub

granicy wskutek usterek technicznych samolotu są zmuszone
3) od wizy pobytowej uprawniającej

do jednorazowego przekroczenia

granicy, udzielonej przez Straż

100 zł do przerwania podróży i do krótkotrwałego pobytu w

Rzeczypospolitej Polskiej,

c) dzieciom wpisanym do paszportu indywidualnego

Graniczną rodziców lub jednego z nich bądź opiekuna,
4) od wizy pobytowej uprawniającej

do wielokrotnego przekroczenia

450 zł d) osobom legitymującym się paszportem dyplomatycznym

lub służbowym,

granicy, udzielonej przez Straż

Graniczną

e) osobom pobierającym naukę, odbywającym studia lub

praktyki studenckie w Rzeczypospolitej Polskiej,

5) od wizy pobytowej z prawem do

pracy

400 zł f) osobom przyjeżdżającym do Rzeczypospolitej

Polskiej w celu niesienia pomocy charytatywnej,

6) od wizy tranzytowej

uprawniającej do jednokrotnego

35 zł g) uczestnikom konferencji, sympozjów naukowych,

kursów języka polskiego i innych imprez

przekroczenia granicy organizowanych przez polskie jednostki budżetowe
7) od wizy tranzytowej

uprawniającej do wielokrotnego

200 zł oraz organizacje społeczne i zawodowe, którym

strona polska pokrywa koszty związane z ich

przekroczenia granicy (pobyt pobytem w Rzeczypospolitej Polskiej
czasowy) (zakwaterowanie i wyżywienie),
8) od wizy tranzytowej

uprawniającej do jednokrotnego

przekroczenia granicy,

60 zł h) osobom posiadającym status uchodźcy,

2) wizy pobytowe udzielane osobom odbywającym w

Rzeczypospolitej Polskiej kursy i praktyki

udzielonej przez Straż Graniczną szkoleniowe, organizowane na zasadach stypendialnych,
9) od wizy tranzytowej 350 zł3) wizy udzielane cudzoziemcom zatrudnionym w
uprawniającej do wielokrotnego

przekroczenia granicy,

udzielonej przez Straż Graniczną

Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze nauczycieli

języków obcych oraz członkom ich rodzin,

4) wizy pobytowe uprawniające do jednorazowego

przekroczenia granicy, udzielane cudzoziemcowi
ubiegającemu się o nadanie statusu uchodźcy,
5) wizy udzielane doradcom przedakcesyjnym przybywającym

do Polski w celu wykonania zadań wynikających z umów

współpracy realizowanych w ramach programów

finansowanych (współfinansowanych) ze środków Unii

Europejskiej oraz członkom ich rodzin, do których

zalicza się małżonka i małoletnie dzieci.

6. Od zezwoleń wydanych na podstawie

przepisów o nabywaniu nieruchomości

przez cudzoziemców:

1) na nabycie przez cudzoziemca

nieruchomości lub prawa

użytkowania wieczystego

1.400 zł
2) na nabycie lub objęcie przez

cudzoziemca udziałów lub akcji w

spółce handlowej z siedzibą na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, będącej właścicielem

lub wieczystym użytkownikiem

nieruchomości

1.400 zł
3) na nabywanie lub obejmowanie

przez cudzoziemców udziałów lub

akcji w spółce handlowej z

siedzibą na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

będącej właścicielem lub

wieczystym użytkownikiem

nieruchomości, wydanych na

wniosek tej spółki

2.082 zł
7. Od pozwoleń wydawanych na podstawie Pozwolenia na budowę:
przepisów prawa budowlanego:1) wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy
1) na budowę nowego obiektu

budowlanego oraz urządzeń

budowlanych związanych z

lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub

uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem

zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

obiektem budowlanym:2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na
a) budynku przeznaczonego na

prowadzenie działalności

gospodarczej innej niż

rolnicza i leśna:

cele naukowe, socjalne i kulturalne.
- za każdy m2 powierzchni

użytkowej

1 zł
- nie więcej niż500 zł
b) budynku służącego celom

gospodarczym w gospodarstwie

rolnym

8 zł
c) innego budynku40 zł
d) studni oraz urządzeń do

usuwania nieczystości stałych

i ścieków

14 zł
e) budowli związanych z

produkcją rolną

100 zł
f) sieci wodociągowych,

kanalizacyjnych,

elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych,

gazowych, cieplnych oraz

dróg, z wyjątkiem dróg

dojazdowych, dojść do

budynków i zjazdów z

drogi

2.000 zł
g) sieci wodociągowych,

kanalizacyjnych,

elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych, gazowych

o długości do 1 kilometra

14 zł
h) innych budowli140 zł
i) urządzeń budowlanych

związanych z obiektem

budowlanym.

W razie wydania pozwolenia

na budowę budynku o funkcji

mieszanej, przy obliczaniu

opłaty skarbowej

nie uwzględnia się powierzchni

mieszkalnej tego budynku.

80 zł
2) na rozbudowę (przebudowę) oraz

remont obiektu budowlanego

opłata skarbowa wynosi 50%

stawek określonych w pkt 1

8. Od pozwoleń na użytkowanie obiektu Pozwolenia na użytkowanie:
budowlanego:1) wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy
1) od pozwolenia na zmianę sposobu

użytkowania obiektu budowlanego

- 75% stawek określonych w ust.

7 pkt 1,

lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub

uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem

zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na

2) wybudowanego bez pozwolenia na

budowę - 150% stawek określonych

w ust. 7 pkt 1,

cele naukowe, socjalne i kulturalne.
3) w pozostałych wypadkach - 25%

stawek określonych w ust. 7 pkt

1

9. Od pozwolenia na rozbiórkę obiektu

budowlanego

28 zł
10. Od pozwolenia na broń (świadectwa

broni) udzielonego:

1) pozwolenia na broń wydawaną dla ochrony osobistej w

związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi lub w

1) osobie fizycznej212 zł interesie publicznym, a także na broń pamiątkową
2) osobie prawnej lub jednostce

organizacyjnej nieposiadającej

osobowości prawnej

1.063 zł pozbawioną na stałe cech używalności oraz

na broń otrzymywaną przez żołnierzy w formie

wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie

wojskowej,

2) pozwolenia na broń wydawane szkołom

11. Od zezwoleń oraz upoważnień

wydawanych na podstawie przepisów

o ruchu drogowym:

1) w związku z prowadzoną

działalnością gospodarczą

400 zł
2) od pozostałych40 zł
12. Od decyzji administracyjnej w

sprawie:

1) wydania świadectwa homologacji

typu pojazdu

1.370 zł
2) zmiany lub rozszerzenia

świadectwa homologacji typu

pojazdu

380 zł
3) zwolnienia z obowiązku

uzyskania świadectwa

homologacji typu pojazdu

1.370 zł
13. Od zezwolenia na wykonywanie

działalności gospodarczej w

zakresie wyrobu, oczyszczania,

skażania lub odwadniania

spirytusu, wyrobu lub rozlewu

wyrobów spirytusowych, a także

wytwarzanie wyrobów tytoniowych

11.400 zł
14. Za wyrażenie zgody na utworzenie

banku spółdzielczego - od funduszu

udziałowego banku

0,1%
15. Za wyrażenie zgody na utworzenie

banku w formie spółki akcyjnej -

od kapitału akcyjnego banku

0,1%
16. Za wyrażenie zgody na utworzenie

za granicą banku z kapitałem

polskim lub udziałem kapitału

polskiego

11.400 zł
17. Od zezwoleń na otwarcie na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej oddziału lub

przedstawicielstwa zagranicznego

banku, przedłużenia terminu

ważności lub zmiany warunków

wydanego zezwolenia:

1) na otwarcie oddziału banku11.400 zł
2) na otwarcie przedstawicielstwa

banku

1.140 zł
18. Od zezwolenia na prowadzenie

działalności ubezpieczeniowej i

zmiany wydanego zezwolenia

11.400 zł
19. Od zezwolenia na utworzenie przez

fundację zagraniczną na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

przedstawicielstwa

760 zł
20. Od licencji połowowych na

wykonywanie rybołówstwa morskiego

wydawanych:

1) na okres jednego roku570 zł
2) na okres powyżej jednego roku1.140 zł
21. Od zezwoleń wydawanych na

prowadzenie połowów w celach

sportowo-rekreacyjnych:

1) na okres jednego miesiąca11 zł
2) na okres jednego roku:
a) emerytom, rencistom oraz

młodzieży szkolnej w wieku

do 24 lat

25 zł
b) od pozostałych42 zł
22. Od zezwoleń na prowadzenie w

polskich obszarach morskich:

1) połowów w celach naukowo-

badawczych lub szkoleniowych

10 zł
2) chowu, hodowli albo zarybiania10 zł
23. Od pozwoleń wodnoprawnych:
1) na szczególne korzystanie z wód

śródlądowych do celów rybackich

38 zł
2) od pozostałych190 zł
24. Od zezwoleń wydawanych na

podstawie przepisów o zapobieganiu

zanieczyszczaniu morza przez

statki:

1) na usuwanie do morza urobku z

pogłębiania dna morza

100 zł
2) na zatapianie w morzu odpadów

lub innych substancji

200 zł
25. Od zezwoleń wydawanych na

podstawie przepisów prawa

geologicznego i górniczego,

dopuszczających do stosowania w

zakładach górniczych maszyn,

urządzeń i materiałów oraz środków

strzałowych i sprzętu strzałowego:

1) od dopuszczenia: maszyny

wyciągowej wraz z układami

sygnalizacji łączności, maszyny

urabiającej i wrębiającej,

maszyny ładującej i

zgarniającej, maszyn i urządzeń

górniczych z napędem

638 zł
spalinowym, lokomotywy, obudowy

zmechanizowanej, pojazdu

oponowego wraz z przyczepami i

naczepami, systemu zasilania i

sterowania urządzeń

elektrycznych, hydraulicznych i

pneumatycznych, centrali

telefonicznej i dyspozytorskiej

wraz z systemami łączności,

bezpieczeństwa i alarmowania,

urządzeń wiertniczych,

specjalistycznych maszyn do

urabiania i wałowania, a także

urządzeń i pojazdów do

transportu urobku w

odkrywkowych zakładach

górniczych

2) od dopuszczenia: środków

strzałowych i sprzętu

strzałowego, maszyn i urządzeń

odpylających oraz

klimatyzacyjnych, kolejek

podwieszanych, spągowych i

kołowrotów, wiertnic i

wiertarek górniczych, urządzeń

odstawczych, urządzeń

zasilających trakcji

elektrycznej, wiertnic do

wykonywania otworów strzałowych

w odkrywkowych zakładach

górniczych, głowic

przeciwerupcyjnych i

eksploatacyjnych wraz z

systemem sterowania w zakładach

górniczych wydobywających ropę

i gaz ziemny otworami

wiertniczymi, specjalistycznych

górniczych przyrządów

pomiarowych, sprzętu

ratowniczego dla ochrony

górnych dróg oddechowych, a

także innych maszyn i urządzeń

przeznaczonych do pracy w

pomieszczeniach zagrożonych

powstaniem mieszanin

wybuchowych

425 zł
3) od dopuszczenia zmian w

maszynach, urządzeniach i

sprzęcie strzałowym, o których

mowa w pkt 1 i 2, oraz od

dopuszczenia maszyn, urządzeń,

sprzętu i materiałów

niewymienionych w pkt 1 i 2

212 zł
26. Od zezwoleń wydanych na podstawie

przepisów o nasiennictwie:

1) od zezwolenia na wytwarzanie

materiału szkółkarskiego drzew

owocowych i krzewów jagodowych

oraz na prowadzenie obrotu

materiałem siewnym

278 zł
2) od zezwolenia ministra

właściwego do spraw rolnictwa

na dopuszczenie do obrotu

materiału siewnego

69 zł
27. Od zezwoleń wydanych na podstawie

przepisów o ochronie roślin

uprawnych:

1) od zezwolenia na prowadzenie

konfekcjonowania i obrotu

środkami ochrony roślin

1.110 zł
2) od zezwolenia na dopuszczenie

środka ochrony roślin do obrotu

i stosowania:

a) na okres 10 lat1.000 zł
b) na okres do 3 lat600 zł
c) jednorazowego zezwolenia na

dopuszczenie do obrotu i

stosowania środka ochrony

roślin

400 zł
28. Od zezwoleń wydawanych na

podstawie przepisów o

przeciwdziałaniu narkomanii:

1) na uprawę maku lub konopi

włóknistych

25 zł
2) na prowadzenie kontraktacji

upraw maku lub konopi

włóknistych

120 zł
29. Od zezwoleń na wywóz za granicę

dobra kultury:

1) na wywóz czasowy38 zł
2) na wywóz stały od wartości

dobra ustalonej przez biegłych

25%
30. Od zezwoleń:
1) naprowadzenie działalności

kantorowej

1.063 zł
2) dewizowych indywidualnych106 zł
31. Od pozwoleń radiowych:
1) wydanych w związku z prowadzoną

działalnością gospodarczą

1.900 zł
2) od pozostałych76 zł
32. Od zezwolenia na prowadzenie

działalności brokerskiej w

zakresie ubezpieczeń albo

reasekuracji

1.063 zł
33. Od koncesji na wykonywanie

działalności gospodarczej w

zakresie obrotu z zagranicą:

1) materiałami wybuchowymi, bronią

i amunicją oraz wyrobami i

technologią o przeznaczeniu

wojskowym lub policyjnym

4.586 zł
2) paliwami i energią4.164 zł
34. Od zezwoleń na wykonywanie

działalności gospodarczej w

zakresie obrotu z zagranicą:

1) alkoholami, tytoniem i wyrobami

tytoniowymi

4.163 zł
2) od pozostałych1.388 zł
35. Od koncesji na wykonywanie

działalności gospodarczej w

zakresie transportu lotniczego

oraz innych usług lotniczych:

1) na wykonywanie transportu

lotniczego

2.500 zł
2) na wykonywanie innych usług

lotniczych

1.000 zł
36. Od zezwolenia na hurtowy obrót

produktami leczniczymi i wyrobami

medycznymi

3.800 zł
37. Od zezwoleń na działalność

związaną z narażeniem na

promieniowanie jonizujące,

wydanych na podstawie przepisów

Prawa atomowego:

1) na przechowywanie materiałów

jądrowych, źródeł i odpadów

promieniotwórczych oraz

wypalonego paliwa jądrowego,

łącznie z ich transportem na

własny użytek

200 zł
2) na stosowanie w jednostce

organizacyjnej źródeł

promieniotwórczych, materiałów

jądrowych, urządzeń

zawierających źródła

promieniotwórcze lub

wytwarzających promieniowanie

jonizujące oraz na zamierzone

podawanie substancji

promieniotwórczych ludziom i

zwierzętom w celu medycznej lub

weterynaryjnej diagnostyki,

leczenia lub badań naukowych

200 zł
3) na nabywanie urządzeń

wytwarzających promieniowanie

jonizujące oraz na uruchamianie

laboratoriów i pracowni, w

których mają być stosowane

źródła promieniowania

jonizującego, w tym pracowni

rentgenowskich

200 zł
4) na stosowanie poza jednostką

organizacyjną (w terenie)

źródeł promieniotwórczych i

materiałów jądrowych oraz

urządzeń zawierających źródła

promieniotwórcze lub

wytwarzających promieniowanie

jonizujące

500 zł
5) na obrót materiałami jądrowymi,

źródłami promieniotwórczymi,

urządzeniami zawierającymi

źródła promieniotwórcze lub

wytwarzającymi promieniowanie

jonizujące oraz na transport

materiałów jądrowych, źródeł i

odpadów promieniotwórczych oraz

wypalonego paliwa jądrowego

(poza transportem na własny

użytek, o którym mowa w pkt 1)

500 zł
6) na instalowanie i obsługę

urządzeń zawierających źródła

promieniotwórcze oraz

uruchamianie urządzeń

wytwarzających promieniowanie

jonizujące

500 zł
7) na wytwarzanie, przetwarzanie

materiałów jądrowych, źródeł i

odpadów promieniotwórczych,

wypalonego paliwa jądrowego

oraz na produkowanie urządzeń

zawierających źródła

promieniotwórcze lub

wytwarzających promieniowanie

1.000 zł
jonizujące, jak również na

zamierzone dodawanie substancji

promieniotwórczych w procesie

produkcyjnym wyrobów

powszechnego użytku i artykułów

medycznych oraz na obrót tymi

wyrobami i artykułami

8) na budowę, rozruch,

eksploatację (próbną lub stałą)

oraz zamknięcie lub likwidację

obiektów jądrowych, składowisk

odpadów promieniotwórczych,

przechowalników i składowisk

wypalonego paliwa jądrowego

1.000 zł
38. Zezwolenia na wykonywanie

czynności agenta ubezpieczeniowego

76 zł
39. Od zgód i zezwoleń wydanych na

podstawie przepisów o organizmach

genetycznie zmodyfikowanych:

1) od zgody na uwolnienie GMO do

środowiska albo na zamknięte

użycie GMO,

3.400 zł
2) od zezwolenia na wprowadzenie

do obrotu produktów GMO oraz na

wywóz lub tranzyt produktów GMO

3.400 zł
40. Od decyzji stwierdzającej

posiadanie kwalifikacji do

wykonywania zawodu regulowanego w

rozumieniu przepisów o zasadach

uznawania nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej

kwalifikacji do wykonywania

zawodów regulowanych

500 zł
41. Od zezwoleń wydanych na podstawie

przepisów o ochronie przyrody w

zakresie przewożenia przez granice

Rzeczypospolitej Polskiej roślin

lub zwierząt, ich części lub

innych produktów pochodnych

podlegających ograniczeniom

wynikającym z umów

międzynarodowych, których stroną

jest Rzeczpospolita Polska

100 zł
42. Od pozwoleń na wprowadzanie

substancji i energii do środowiska

wydawanych na podstawie przepisów

o ochronie środowiska i przepisów

o odpadach:

1) od pozwoleń wydawanych w

związku z prowadzoną

działalnością gospodarczą

2.000 zł
2) od pozostałych pozwoleń500 zł
Opłata skarbowa od wydania decyzji

o przeniesieniu praw i obowiązków

wynikających z pozwolenia wynosi

50% stawki określonej odpowiednio

w pkt 1 albo 2.

Opłata skarbowa od pozwolenia na

wprowadzanie gazów i pyłów do

powietrza, wydanego w wyniku

przeprowadzenia postępowania

kompensacyjnego, wynosi 150%

stawki określonej odpowiednio

w pkt 1 albo 2.

43. Od zezwoleń na prowadzenie

działalności gospodarczej

polegającej na organizowaniu

imprez turystycznych oraz na

pośredniczeniu na zlecenie

klientów w zawieraniu umów na

świadczenie usług turystyki,

wydawanych na podstawie przepisów

o usługach turystycznych

500 zł
44. Od innych niż wymienione w

niniejszym załączniku zezwoleń

1) zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o hodowli

zwierząt gospodarskich,

(pozwoleń oraz koncesji):2) zezwolenia na ekshumację i przewóz zwłok ludzkich
1) na prowadzenie działalności600 zł lub ich szczątków,
gospodarczej3) zezwolenia dotyczące scalania i zamiany gruntów,
2) od pozostałych76 zł wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego,
służebności gruntowej, rozgraniczenia nieruchomości,

sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu

Państwa, uporządkowania własności gospodarstw

rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych,

melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją

przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,

4) zezwolenia w sprawach dotyczących inwestycji

jednostek budżetowych wydawane na wnioski składane

przez inwestorów zastępczych,

5) zezwolenia w sprawach należących do właściwości

organów celnych - wydawane na wniosek składany przez

osobę przekraczającą granicę państwową i załatwianych

w toku kontroli celnej, dokonywanej u tej osoby

podczas przekraczania granicy,

6) zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane

przedsiębiorcom,

7) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
8) zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
45. Od przedłużenia terminu ważności

lub zmiany warunków wydanego

zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

oraz duplikatów zezwoleń

(pozwoleń, koncesji) - 50 % stawki

określonej dla zezwolenia, z

zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2, ust.

17 i ust. 18, z tym że od

duplikatów zezwoleń (pozwoleń,

koncesji) nie więcej niż

19 zł
VDokumenty15 zł
1. Od dokumentów stwierdzających

ustanowienie pełnomocnika oraz ich

Dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy(wypisy):
odpisów (wypisów), w tym również od

udzielanych w jednym dokumencie

1) wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy

i wypisy,

przez pracowników będących

akcjonariuszami spółek, których

akcje zostały wniesione do

narodowych funduszy inwestycyjnych,

2) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ,

upoważniające do odbioru z poczty korespondencji,

przesyłek i pieniędzy oraz do odbioru dokumentów z

instytucji lub urzędów, oraz ich odpisy i wypisy,

do reprezentowania na walnym 3) odpisy i wypisy w sprawach:
zgromadzeniu tych spółek - karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz

w sprawach o wykroczenia,

- cywilnych, w których mocodawcy przysługuje

zwolnienie od kosztów sądowych,

4) udzielane dalszemu pełnomocnikowi (substytucje),
5) odpisy (wypisy) pełnomocnictw procesowych

przeznaczonych dla uczestniczących w sprawie osób,

6) ustanawiane na rzecz osób zaliczonych do I grupy

podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od

spadków i darowizn, upoważniające do dysponowania:

a) wkładem na bankowych rachunkach oszczędnościowych,
b) zapisem księgowym w rejestrze nabywców obligacji

pożyczek państwowych,

c) zapisem księgowym w rejestrze nabywców jednostek

uczestnictwa funduszy powierniczych lub funduszy

inwestycyjnych,

d) środkami na rachunkach papierów wartościowych

dopuszczonych do publicznego obrotu,

7) do zakupu obligacji Skarbu Państwa, ustanowione na

rzecz osób zaliczonych do I grupy podatkowej w

rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn,

8) oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu

notarialnego.

2. Od weksla:Weksle:
1) wymieniającego sumę wekslową1) wystawiane lub akceptowane w związku z obrotem z
- od każdych pełnych lub

rozpoczętych 100 zł sumy

wekslowej

10 gr zagranicą,

2) wystawione na zabezpieczenie pożyczek udzielanych z

Funduszu Pożyczkowego Zarządu Głównego Związku

2) niewymieniającego sumy wekslowej

od każdych pełnych lub

rozpoczętych 100 zł kwoty

zobowiązania pieniężnego

zabezpieczonego wekslem

10 gr Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.
3) w wypadku gdy kwoty zobowiązania

zabezpieczonego wekslem nie da

się ustalić

15 zł
3. Dokumenty zawierające oświadczenie

woli poręczyciela

7 złDokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, jeżeli poręczenie udzielane jest:
1) na wekslach oraz na deklaracjach dołączonych do

weksli,

2) na zabezpieczenie pożyczek udzielanych przez

pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, spółdzielcze

kasy oszczędnościowo-kredytowe, koleżeńskie kasy

oszczędnościowo-pożyczkowe działające w wojsku oraz z

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

3) w związku z obrotem z zagranicą (gwarancje),
4) na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki

udzielane przez banki rolnikom, członkom spółdzielni

zajmujących się produkcją rolną, pracownikom służby

rolnej i leśnej, pracownikom państwowych

przedsiębiorstw rolnych oraz osiedleńcom, jeżeli

poręczycielem jest:

- małżonek dłużnika - bez względu na kwotę pożyczki,
- inna osoba - gdy kwota pożyczki nie przekracza w

ciągu roku 1.000 zł,

5) na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki

udzielane przez banki spółdzielniom produkcji rolnej,

spółdzielniom kółek rolniczych, zrzeszeniom branżowym

rolników indywidualnych, jeżeli poręczycielem jest

członek spółdzielni, kółka, zespołu lub zrzeszenia,

6) na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z

funduszów celowych,

7) przez Skarb Państwa.