Zm.: ustawa o opłacie skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.41.277

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 1964 r.

USTAWA
z dnia 16 listopada 1964 r.
o zmianie ustawy o opłacie skarbowej.

W ustawie z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) od przedmiotów opłaty określonych w ust. 1 pkt 5 - 300 zł, a przy stawkach procentowych:

a) od rachunków 10%,

b) w pozostałych przypadkach 1%;

2)
w art. 6:
a)
w ust. 1 dodaje się nowy punkt oznaczony jako 4 w brzmieniu:

"4) nabywca od rachunków lub innych dokumentów stwierdzających należność za zakupione rzeczy ruchome.",

b)
w ust. 3 dodaje się zdanie "W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4 płatnicy pobierają należną opłatę skarbową przy wypłacie należności."

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.