Art. 3. - Zm.: ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. - Dz.U.2011.6.19 - OpenLEX

Art. 3. - Zm.: ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.6.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2011 r.
Art.  3. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1)
art. 4 ust. 3, art. 7 ust. 3 i 4, art. 15 ust. 2, art. 33 ust. 3, art. 43 ust. 2 i art. 49 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, art. 7 ust. 3 i 4, art. 15 ust. 2, art. 33 ust. 3, art. 43 ust. 2 i art. 49 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy;
2)
art. 18 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.