Art. 2. - Zm.: ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.6.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2011 r.
Art.  2. 

Rada do Spraw Promocji Zdrowia Psychicznego powołana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, wykonuje zadania Rady do spraw Zdrowia Psychicznego, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do czasu jej powołania.