Art. 8. - Zm.: ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.85.727

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2005 r.
Art.  8.

Poświadczenia bezpieczeństwa wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, ważne w tym dniu, zachowują ważność w zakresie i okresie określonym ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.