Art. 6. - Zm.: ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.85.727

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2005 r.
Art.  6.

Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe obowiązane są dostosować przetwarzanie informacji zgromadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wymagań w niej określonych, w terminie nie dłuższym niż 3 lata od wejścia w życie niniejszej ustawy.