Art. 2. - Zm.: ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.85.727

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2005 r.
Art.  2.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.7)) w art. 160 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz informacji poufnej złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz przekazanie informacji służbom ochrony państwa w związku z postępowaniami sprawdzającymi prowadzonymi na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.".