Art. 1. - Zm.: ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.85.727

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2005 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1:
a)
w ust. 2:
-
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich jednostek organizacyjnych, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi", a także innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,",

-
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przedsiębiorców, jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych, zamierzających ubiegać się, ubiegających się o zawarcie lub wykonujących umowy związane z dostępem do informacji niejawnych albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania sprawdzającego, postępowania odwoławczego oraz postępowania bezpieczeństwa przemysłowego stosuje się przepisy art. 6-8, art. 12, art. 14-16, art. 24 § 1 pkt 1-6 i § 2-4, art. 26 § 1, art. 28, art. 29, art. 30 § 1-3, art. 35 § 1, art. 39, art. 41-47, art. 57-60, art. 61 § 3 i 4, art. 63 § 4, art. 64, art. 97 § 1 pkt 4 i § 2, art. 98, art. 101, art. 104, art. 105, art. 107, art. 112, art. 113, art. 156-158 oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3)).";

2)
w art. 2:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) tajemnicą państwową - jest informacja określona w wykazie rodzajów informacji, stanowiącym załącznik nr 1, której nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa,",

b)
pkt 7a otrzymuje brzmienie:

"7a) jednostką naukową - jest jednostka naukowa w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki,",

c)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) siecią teleinformatyczną - jest organizacyjne i techniczne połączenie systemów teleinformatycznych,",

d)
dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

"10) akredytacją bezpieczeństwa teleinformatycznego - jest dopuszczenie systemu lub sieci teleinformatycznej do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych, na zasadach określonych w ustawie,

11) dokumentacją bezpieczeństwa systemu lub sieci informatycznej - są Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa oraz Procedury Bezpiecznej Eksploatacji danego systemu lub sieci teleinformatycznej, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.";

3)
w art. 14:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kontroli ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie, z uwzględnieniem prawidłowości postępowań sprawdzających prowadzonych przez pełnomocników ochrony, z wyłączeniem postępowań, o których mowa w art. 30,",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kierownicy jednostek organizacyjnych współdziałają ze służbami ochrony państwa w toku przeprowadzanych przez nie postępowań sprawdzających, a w szczególności udostępniają funkcjonariuszom albo żołnierzom, po przedstawieniu przez nich pisemnego upoważnienia, pozostające w ich dyspozycji informacje i dokumenty niezbędne do stwierdzenia, czy osoba objęta postępowaniem sprawdzającym daje rękojmię zachowania tajemnicy. Organy i służby, o których mowa w art. 30, udostępniają pozostające w ich dyspozycji informacje i dokumenty wyłącznie w przypadku, gdy w ich opinii osoba ta nie daje rękojmi zachowania tajemnicy; w przeciwnym przypadku informują, że nie posiadają informacji i dokumentów świadczących, że osoba objęta postępowaniem sprawdzającym nie daje tej rękojmi.";

4)
w art. 17:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Czynności, o których mowa w art. 16 pkt 1-5 i 8, dokonywane przez służby ochrony państwa w stosunku do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wykonywane są w uzgodnieniu odpowiednio z Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Uzgodnienia dokonuje Prezes Rady Ministrów, a w przypadku braku uzgodnienia czynność nie może być wykonana.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przygotowania i prowadzenia kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym uzgadniania kontroli w stosunku do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając zadania funkcjonariuszy i żołnierzy służb ochrony państwa nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne, dokumentowanie czynności kontrolnych oraz sporządzanie: protokołu kontroli, wystąpienia pokontrolnego i informacji o wynikach kontroli.";

5)
w art. 18:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Kierownik jednostki organizacyjnej może powołać zastępcę pełnomocnika ochrony.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zastępcą pełnomocnika ochrony w jednostce organizacyjnej może być osoba, która spełnia warunki określone w ust. 3.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pełnomocnik ochrony kieruje wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych, zwaną dalej "pionem ochrony", do której zadań należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,

6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w rozdziale 8.",

d)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Kierownik jednostki organizacyjnej może powierzyć pełnomocnikowi ochrony wykonywanie innych zadań, o ile ich realizacja nie naruszy prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w ust. 4.";

6)
po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

"Art. 18a. 1. W jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, pełnomocnik ochrony, oprócz realizacji zadań określonych w art. 18 ust. 4 i 4a, zapewnia również ochronę fizyczną tych jednostek.

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych jemu podległych i przez niego nadzorowanych, szczególne wymagania w zakresie ochrony fizycznej informacji niejawnych, tryb opracowywania oraz niezbędne elementy planów ochrony tych jednostek, a także sposób nadzorowania ich realizacji.

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, określi w szczególności zadania dotyczące koordynowania oraz nadzorowania działalności pionów ochrony przez pełnomocników ochrony bezpośrednio nadrzędnych jednostek organizacyjnych, podstawowe wymagania, jakim powinny odpowiadać plany ochrony, podział stref bezpieczeństwa na rodzaje, a także warunki dostępu do tych stref.";

7)
w art. 20 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) muszą być chronione, odpowiednio do przyznanej klauzuli tajności, przy zastosowaniu środków określonych w rozdziałach 9 i 10.";

8)
w art. 21 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Uprawnienie do przyznawania, zmiany i znoszenia klauzuli tajności przysługuje wyłącznie w zakresie posiadanego prawa dostępu do informacji niejawnych.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za przyznanie klauzuli tajności i bez jej zgody albo bez zgody jej przełożonego klauzula nie może być zmieniona lub zniesiona. Dotyczy to również osoby, która przekazała dane do dokumentu zbiorczego.";

9)
w art. 23:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę państwową oznacza się klauzulą:

1) "ściśle tajne" - zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy (część I),

2) "tajne" - zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy (część II).",

b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także sposób zmiany nadanej klauzuli, uwzględniając, że materiały powinny być oznaczone w sposób zapewniający ich odróżnienie od materiałów jawnych oraz mając na uwadze rodzaje klauzul tajności i materiałów.

4. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe oznaczenia materiałów, które:

1) mogą poprzedzać klauzule wymienione w ust. 1 i 2, oraz wynikający z tych oznaczeń szczególny sposób postępowania z tak oznaczonymi materiałami; rozporządzenie powinno określać w szczególności: rodzaje oznaczeń, sposób ich nanoszenia na materiały oraz tryb wytwarzania, przetwarzania, przekazywania, udostępniania i przechowywania tak oznaczonych informacji niejawnych, a także krąg upoważnionych adresatów ze względu na wymóg wyższego stopnia ochrony tych materiałów,

2) mogą poprzedzać lub następować bezpośrednio po klauzulach wymienionych w ust. 1 i 2 lub ich zagranicznych odpowiednikach, oraz wynikający z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, szczególny sposób postępowania z tak oznaczonymi materiałami; rozporządzenie powinno określać w szczególności: rodzaje oznaczeń, sposób ich nanoszenia na materiały oraz tryb wytwarzania, przetwarzania, przekazywania, udostępniania i przechowywania tak oznaczonych informacji niejawnych, a także sposób oceny spełnienia warunków dostępu do tych informacji przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe.";

10)
art. 25 otrzymuje brzmienie:

"Art. 25. 1. Informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową podlegają ochronie, w sposób określony ustawą, przez okres 50 lat od daty ich wytworzenia.

2. Chronione bez względu na upływ czasu pozostają:

1) dane identyfikujące funkcjonariuszy i żołnierzy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Wojskowych Służb Informacyjnych oraz byłego Urzędu Ochrony Państwa, wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze,

2) dane identyfikujące osoby, które udzieliły pomocy w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych organom, służbom i instytucjom państwowym uprawnionym do ich wykonywania na podstawie ustawy,

3) informacje niejawne uzyskane od organów innych państw lub organizacji międzynarodowych, jeżeli taki był warunek ich udostępnienia.

3. Informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową podlegają ochronie w sposób określony ustawą przez okres:

1) 5 lat od daty wytworzenia - oznaczone klauzulą "poufne",

2) 2 lat od daty wytworzenia - oznaczone klauzulą "zastrzeżone".

4. Osoba, o której mowa w art. 21 ust. 1, może:

1) określić krótszy okres ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,

2) po dokonaniu przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową przedłużać okres ochrony tych informacji na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat - dla oznaczonych klauzulą "poufne" i 2 lat - dla oznaczonych klauzulą "zastrzeżone", nie dłużej jednak niż na okres do 20 lat od daty wytworzenia tych informacji.

5. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, które spośród informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" przestały stanowić tajemnicę państwową, jeżeli od ich powstania upłynęło co najmniej 20 lat, biorąc pod uwagę interesy obronności i bezpieczeństwa państwa oraz inne istotne interesy państwa.

6. Uprawnienia osoby, o której mowa w art. 21 ust. 1, w zakresie przyznawania, zmiany lub znoszenia klauzuli tajności materiału oraz określania okresu, przez jaki informacja niejawna podlega ochronie, przechodzą, w przypadku rozwiązania, zniesienia, likwidacji, przekształcenia lub reorganizacji dotyczących stanowiska lub funkcji tej osoby, na jej następcę prawnego. W razie braku następcy prawnego uprawnienia w tym zakresie przechodzą na właściwą służbę ochrony państwa.";

11)
w art. 26:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kierownik jednostki organizacyjnej określi stanowiska oraz rodzaje prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności.",

b)
uchyla się ust. 2;
12)
w art. 27 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Udostępnianie informacji niejawnych sędziom i asesorom sądowym pełniącym czynności sędziowskie oraz prokuratorom i asesorom prokuratury pełniącym czynności prokuratorskie regulują przepisy o ustroju sądów powszechnych, o ustroju sądów wojskowych oraz o prokuraturze.";

13)
w art. 28:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nieposiadające obywatelstwa polskiego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej,",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli z zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych wynika, na zasadzie wzajemności, obowiązek dopuszczenia do informacji niejawnych obywateli obcych państw mających wykonywać w Rzeczypospolitej Polskiej pracę w interesie innego państwa lub organizacji międzynarodowej, postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się.";

14)
w art. 29 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) wobec żołnierzy pozostających w służbie czynnej i pracowników wojska,";

15)
po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:

"Art. 29a. Służba ochrony państwa przeprowadza postępowanie sprawdzające, o którym mowa w art. 36 ust. 1, wobec osób, które na mocy umów międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską mają obowiązek uzyskania poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne", "tajne" lub "ściśle tajne", z wyłączeniem osób sprawujących urzędy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów.";

16)
w art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Nie przeprowadza się postępowania sprawdzającego, jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, przedstawi odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa. Kierownik jednostki organizacyjnej informuje w terminie 7 dni organ, który wydał poświadczenie bezpieczeństwa, o zatrudnieniu osoby przedstawiającej to poświadczenie.";

17)
w art. 33:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b)
dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" uprawnia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą:

1) "tajne" - przez okres 7 lat od daty wystawienia,

2) "poufne" albo "zastrzeżone" - przez okres 10 lat od daty wystawienia.

3. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" uprawnia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" albo "zastrzeżone" przez okres 10 lat od daty wystawienia.";

18)
w art. 36:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2e w brzmieniu:

"2a. Poświadczenie bezpieczeństwa wydaje się na okres:

1) 10 lat w przypadku dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub "poufne",

2) 7 lat w przypadku dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne",

3) 5 lat w przypadku dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne".

2b. Służba ochrony państwa lub pełnomocnik ochrony umarzają postępowanie sprawdzające w przypadku:

1) śmierci osoby sprawdzanej,

2) rezygnacji osoby sprawdzanej z ubiegania się albo zajmowania stanowiska lub wykonywania pracy, łączących się z dostępem do informacji niejawnych,

3) odstąpienia przez kierownika jednostki organizacyjnej od zamiaru obsadzenia osoby sprawdzanej na stanowisku lub zlecenia jej prac związanych z dostępem do informacji niejawnych.

2c. Służba ochrony państwa lub pełnomocnik ochrony mogą zawiesić postępowanie sprawdzające w przypadku:

1) długotrwałej choroby osoby sprawdzanej, uniemożliwiającej skuteczne przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,

2) wyjazdu za granicę osoby sprawdzanej na okres przekraczający 30 dni,

3) wszczęcia przeciwko osobie sprawdzanej postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.

2d. W przypadku umorzenia postępowania sprawdzającego służba ochrony państwa lub pełnomocnik ochrony zawiadamiają wnioskodawcę oraz, w przypadkach, o których mowa w ust. 2b pkt 2 i 3, osobę sprawdzaną. W przypadku zawieszenia postępowania służba ochrony państwa lub pełnomocnik ochrony zawiadamiają wnioskodawcę i osobę sprawdzaną.

2e. Zawieszone postępowanie podejmuje się po uzyskaniu informacji o zakończeniu choroby, powrocie z zagranicy lub prawomocnym zakończeniu postępowania karnego. O podjęciu postępowania służba ochrony państwa lub pełnomocnik ochrony zawiadamiają wnioskodawcę i osobę sprawdzaną.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) poświadczenia bezpieczeństwa,

2) decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa,

3) decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.",

c)
w ust. 4:
-
zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Poświadczenie bezpieczeństwa, decyzja o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzja o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa powinny zawierać odpowiednio:",

-
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) stwierdzenie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub odmowy jego wydania bądź cofnięcia,",

d)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Decyzja o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa i decyzja o jego cofnięciu powinny zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne. Można odstąpić od uzasadnienia faktycznego lub je ograniczyć w zakresie, w jakim udostępnienie informacji osobie sprawdzanej mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa.",

e)
uchyla się ust. 5;
19)
art. 37-39 otrzymują brzmienie:

"Art. 37. 1. Zwykłe postępowania sprawdzające przeprowadza, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 76 ust. 3, pełnomocnik ochrony na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej.

2. Służba ochrony państwa przeprowadza zwykłe postępowania sprawdzające wobec kandydatów na pełnomocników ochrony i pełnomocników ochrony w jednostkach organizacyjnych na pisemny wniosek osoby upoważnionej do obsady stanowiska, zgodnie z właściwością określoną w art. 29.

3. Służba ochrony państwa przeprowadza zwykłe postępowania sprawdzające wobec osób innych niż wymienione w ust. 2, gdy obowiązek taki wynika z umowy międzynarodowej zawartej przez Rzeczpospolitą Polską.

4. Zwykłe postępowanie sprawdzające obejmuje:

1) sprawdzenie, w niezbędnym zakresie, w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, a w szczególności w Krajowym Rejestrze Karnym oraz Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, danych zawartych w wypełnionej i podpisanej przez osobę sprawdzaną ankiecie bezpieczeństwa osobowego, zwanej dalej "ankietą", której wzór wraz z instrukcją jej wypełnienia stanowi załącznik nr 2; ankietę po wypełnieniu oznacza się odpowiednią klauzulą tajności,

2) sprawdzenie, na pisemny wniosek pełnomocnika ochrony, przez odpowiednie służby ochrony państwa, w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie, zawartych w ankiecie danych dotyczących osoby kandydującej lub zajmującej stanowisko związane z dostępem do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "poufne",

3) rozmowę z osobą sprawdzaną, jeżeli jest to konieczne na podstawie uzyskanych informacji,

4) sprawdzenie akt stanu cywilnego dotyczących osoby sprawdzanej.

5. W toku sprawdzeń, o których mowa w ust. 4 pkt 2, służby ochrony państwa mają prawo przeprowadzić rozmowę z osobą sprawdzaną w celu usunięcia nieścisłości lub sprzeczności zawartych w uzyskanych informacjach.

6. Służby ochrony państwa przekazują pełnomocnikowi ochrony pisemną informację o wynikach czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 2.

7. Po zakończeniu zwykłego postępowania sprawdzającego z wynikiem pozytywnym pełnomocnik ochrony lub służba ochrony państwa, w przypadkach postępowań określonych w ust. 2 i 3, wydają poświadczenie bezpieczeństwa i przekazują je osobie sprawdzanej, zawiadamiając o tym osobę upoważnioną do obsady stanowiska. W przypadku negatywnego wyniku zwykłego postępowania sprawdzającego pełnomocnik ochrony lub służba ochrony państwa, w przypadkach postępowań określonych w ust. 2 i 3, odmawiają wydania poświadczenia bezpieczeństwa i doręczają decyzję o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobie sprawdzanej, zawiadamiając o tym osobę upoważnioną do obsady stanowiska.

8. Pełnomocnik ochrony lub służba ochrony państwa, w przypadkach postępowań określonych w ust. 2 i 3, odmawiają wydania poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli osoba sprawdzana świadomie podała w ankiecie nieprawdziwe lub niepełne dane, albo gdy nie zostaną usunięte wątpliwości, o których mowa w art. 35 ust. 2.

9. Pełnomocnik ochrony lub służba ochrony państwa, w przypadkach postępowań określonych w ust. 2 i 3, mogą odmówić wydania poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli osoba sprawdzana została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą.

Art. 38. 1. Poszerzone postępowanie sprawdzające prowadzi właściwa służba ochrony państwa na pisemny wniosek osoby upoważnionej do obsady stanowiska. Postępowanie to obejmuje:

1) czynności, o których mowa w art. 37 ust. 4 pkt 1 i 3,

2) sprawdzenie w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie danych zawartych w ankiecie,

3) przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania osoby sprawdzanej, jeżeli jest to konieczne w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie,

4) rozmowę z przełożonymi osoby sprawdzanej oraz z innymi osobami, jeżeli jest to konieczne na podstawie uzyskanych informacji o osobie sprawdzanej,

5) w uzasadnionych przypadkach sprawdzenie stanu i obrotów na rachunku bankowym w trybie art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. k) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.4)) oraz zadłużenia osoby sprawdzanej, a w szczególności wobec Skarbu Państwa, jeżeli jest to konieczne w celu sprawdzenia danych zawartych w ankiecie; przepisy art. 82 § 1 i 2 oraz art. 182 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.5)) stosuje się odpowiednio.

2. Wywiad, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadzają służby ochrony państwa i stosują w tym zakresie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.6)) i wydane na jego podstawie przepisy dotyczące wywiadu środowiskowego.

Art. 39. Specjalne postępowanie sprawdzające prowadzi właściwa służba ochrony państwa na pisemny wniosek osoby upoważnionej do obsady stanowiska. Postępowanie to obejmuje czynności, o których mowa w art. 37 ust. 4 pkt 1 i w art. 38 ust. 1 pkt 2-5, a ponadto:

1) rozmowę z osobą sprawdzaną,

2) rozmowę z trzema osobami wskazanymi przez osobę sprawdzaną w celu potwierdzenia tożsamości tej osoby oraz innych informacji o osobie sprawdzanej.";

20)
w art. 40 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Do poszerzonego i specjalnego postępowania sprawdzającego przepisy art. 37 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

4. Służba ochrony państwa odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli osoba sprawdzana świadomie podała w ankiecie nieprawdziwe lub niepełne dane albo gdy nie zostaną usunięte wątpliwości, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3.";

21)
art. 42 otrzymuje brzmienie:

"Art. 42. 1. Wszystkie czynności przeprowadzone w toku postępowań sprawdzających muszą być rzetelnie udokumentowane i powinny być zakończone przed upływem:

1) 2 miesięcy - od daty pisemnego polecenia przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego lub złożenia wniosku o przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego wraz z wypełnioną ankietą,

2) 2 miesięcy - od daty złożenia wniosku o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego wraz z wypełnioną ankietą,

3) 3 miesięcy - od daty złożenia wniosku o przeprowadzenie specjalnego postępowania sprawdzającego wraz z wypełnioną ankietą.

2. Akta zakończonych postępowań sprawdzających są przechowywane jako wyodrębniona część w archiwach służb, które przeprowadziły te postępowania, i mogą być udostępniane wyłącznie na pisemne żądanie:

1) sądowi lub prokuratorowi dla celów postępowania karnego,

2) służbom ochrony państwa dla celów postępowania sprawdzającego oraz potwierdzenia faktu wydania poświadczenia bezpieczeństwa,

3) Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Wojskowych Służb Informacyjnych, Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej lub Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej w celu rozpatrzenia odwołania,

4) sądowi administracyjnemu w związku z rozpatrywaniem skargi.

3. Akta zakończonych postępowań sprawdzających, prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, są przechowywane przez pełnomocnika ochrony i są udostępniane do wglądu wyłącznie na pisemne żądanie:

1) osobie sprawdzanej,

2) sądowi lub prokuratorowi dla celów postępowania karnego,

3) Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Wojskowych Służb Informacyjnych, Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej lub Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej w celu rozpatrzenia odwołania,

4) sądowi administracyjnemu w związku z rozpatrywaniem skargi,

5) osobie upoważnionej do obsady stanowiska, pełnomocnikom ochrony lub właściwym służbom ochrony państwa dla celów postępowania sprawdzającego lub kontroli, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1.

4. W przypadku rozwiązania, zniesienia, likwidacji, przekształcenia lub reorganizacji jednostki organizacyjnej akta, o których mowa w ust. 3, przejmuje jej następca prawny, a w jego braku - właściwa służba ochrony państwa.

5. Służby ochrony państwa, każda w zakresie swojego działania, prowadzą ewidencje osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także osób, które zajmują stanowiska lub wykonują prace, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub stanowiących tajemnicę państwową, oraz ewidencje osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, a także wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

6. Dane z ewidencji, o których mowa w ust. 5, mogą obejmować wyłącznie:

1) w odniesieniu do osoby - jej imię i nazwisko, numer PESEL, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, nazwę i adres jednostki organizacyjnej, w której osoba jest zatrudniona, nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska oraz sygnaturę akt postępowania sprawdzającego,

2) w odniesieniu do stanowiska lub pracy zleconej - datę objęcia stanowiska lub rozpoczęcia pracy, określenie, z dostępem do jakich informacji niejawnych łączy się to stanowisko, datę wydania i numer poświadczenia bezpieczeństwa.

7. Dane z ewidencji, o których mowa w ust. 5, są udostępniane wyłącznie na pisemne żądanie:

1) sądowi lub prokuratorowi dla celów postępowania karnego,

2) służbom ochrony państwa dla celów postępowania sprawdzającego oraz potwierdzenia faktu wydania poświadczenia bezpieczeństwa,

3) Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Wojskowych Służb Informacyjnych, Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej lub Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej w celu rozpatrzenia odwołania,

4) sądowi administracyjnemu w związku z rozpatrywaniem skargi.

Dane udostępnia szef właściwej służby ochrony państwa bądź upoważniony przez niego funkcjonariusz lub żołnierz.

8. Udostępnianie akt umorzonych postępowań sprawdzających oraz danych zebranych w ich toku odbywa się odpowiednio na zasadach określonych w ust. 2, 3 i 7.";

22)
art. 44-47 otrzymują brzmienie:

"Art. 44. 1. Na pisemny wniosek osoby upoważnionej do obsady stanowiska, złożony co najmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa, służba ochrony państwa, organy i służby wymienione w art. 30 oraz pełnomocnicy ochrony, w przypadkach postępowań sprawdzających wymienionych w art. 37 ust. 1, przeprowadzają kolejne postępowanie sprawdzające.

2. Kolejne postępowanie sprawdzające powinno być zakończone przed upływem terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa. W przypadku kolejnego postępowania sprawdzającego terminy, o których mowa w art. 42 ust. 1, nie mają zastosowania.

Art. 45. 1. W przypadku gdy w odniesieniu do osoby, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa, zostaną ujawnione nowe fakty wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy, służby ochrony państwa lub pełnomocnik ochrony przeprowadzają kontrolne postępowanie sprawdzające z pominięciem terminów, o których mowa w art. 36 ust. 2a, i obowiązku wypełnienia nowej ankiety przez osobę sprawdzaną.

2. O wszczęciu kontrolnego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ust. 1, służby ochrony państwa lub pełnomocnik ochrony zawiadamiają kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę odpowiedzialną za obsadę stanowiska wraz z wnioskiem o ograniczenie lub wyłączenie dostępu do informacji niejawnych osobie sprawdzanej.

3. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba odpowiedzialna za obsadę stanowiska informują osobę sprawdzaną o wszczęciu kontrolnego postępowania sprawdzającego oraz ograniczają lub wyłączają jej dostęp do informacji niejawnych.

Art. 46. Do kolejnego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego stosuje się przepisy ustawy odnoszące się do właściwego postępowania sprawdzającego, z uwzględnieniem art. 47.

Art. 47. 1. Kontrolne postępowanie sprawdzające prowadzone przez służbę ochrony państwa lub pełnomocnika ochrony, wszczęte na podstawie art. 45 ust. 1, kończy się:

1) wydaniem decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa albo

2) poinformowaniem osób, o których mowa w art. 45 ust. 2, i osoby sprawdzanej, o braku zastrzeżeń w stosunku do osoby, którą objęto kontrolnym postępowaniem sprawdzającym, z jednoczesnym potwierdzeniem jej dalszej zdolności do zachowania tajemnicy w zakresie określonym w posiadanym przez nią poświadczeniu bezpieczeństwa.

2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 41.

3. Do kontrolnego postępowania sprawdzającego przepisy art. 36 ust. 2b-2e stosuje się odpowiednio.";

23)
w art. 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pełnomocnik ochrony jest obowiązany przekazać właściwej służbie ochrony państwa dane wymagane do ewidencji osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "poufne", a także do ewidencji osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.";

24)
art. 48a otrzymuje brzmienie:

"Art. 48a. 1. Od decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa służy osobie sprawdzanej odwołanie do Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem art. 48i ust. 1.

2. Odwołanie nie wymaga uzasadnienia.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia osobie sprawdzanej decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, za pośrednictwem właściwej służby ochrony państwa.";

25)
w art. 48b dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do postępowania odwoławczego przepisy art. 36 ust. 2d oraz 2e stosuje się odpowiednio.";

26)
art. 48e i 48f otrzymują brzmienie:

"Art. 48e. 1. Prezes Rady Ministrów umarza postępowanie odwoławcze w przypadku:

1) śmierci osoby sprawdzanej lub

2) cofnięcia odwołania przez osobę sprawdzaną przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 48f ust. 1.

2. Prezes Rady Ministrów nie uwzględnia cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do naruszającego prawo lub interes bezpieczeństwa państwa utrzymania w mocy decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Art. 48f. 1. Prezes Rady Ministrów wydaje decyzję, w której:

1) utrzymuje w mocy decyzję o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa albo

2) uchyla decyzję o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa i nakazuje służbie ochrony państwa wydanie poświadczenia bezpieczeństwa, albo

3) uchyla decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

2. Można odstąpić od uzasadnienia faktycznego decyzji lub je ograniczyć w zakresie, w jakim udostępnienie informacji osobie sprawdzanej mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa.";

27)
art. 48h otrzymuje brzmienie:

"Art. 48h. Decyzje i postanowienia doręcza się na piśmie osobie sprawdzanej i właściwej służbie ochrony państwa, zawiadamiając o rozstrzygnięciu zawartym w decyzji lub postanowieniu osobę upoważnioną do obsady stanowiska.";

28)
w art. 48i ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Od wydanej przez pełnomocnika ochrony decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa - osobie sprawdzanej służy odwołanie odpowiednio do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych.";

29)
art. 48j otrzymuje brzmienie:

"Art. 48j. Osobie sprawdzanej przysługuje skarga do sądu administracyjnego na decyzję utrzymującą w mocy decyzję o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa oraz na postanowienie, o którym mowa w art. 48c ust. 1, w terminie określonym w art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692).";

30)
w art. 48m pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) służby ochrony państwa stosuje się do Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Wywiadu lub Służby Więziennej,

2) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych stosuje się do Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.";

31)
art. 49 otrzymuje brzmienie:

"Art. 49. 1. Szef Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu lub Prezesa Rady Ministrów albo minister właściwy dla określonego działu administracji rządowej, Prezes Narodowego Banku Polskiego lub kierownik urzędu centralnego, a w przypadku ich braku właściwa służba ochrony państwa, może wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową osobie lub jednostce organizacyjnej, wobec której wszczęto postępowanie sprawdzające. Odpis zgody przekazuje się właściwej służbie ochrony państwa.

2. Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową osobie, wobec której wszczęto zwykłe postępowanie sprawdzające, może wyrazić - w formie pisemnej - kierownik jednostki organizacyjnej, w której ta osoba jest zatrudniona lub wykonuje prace zlecone.

3. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 1, podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą wyrazić pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych osobie nieposiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

4. Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji niejawnych określa zakres podmiotowy i przedmiotowy udostępnienia oraz nie oznacza zmiany lub zniesienia ich klauzuli tajności.";

32)
w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostka organizacyjna, w której są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane dokumenty zawierające informacje niejawne oznaczone klauzulą "poufne" lub stanowiące tajemnicę państwową, ma obowiązek zorganizowania kancelarii, zwanej dalej "kancelarią tajną". W przypadku uzasadnionym względami organizacyjnymi kierownik jednostki organizacyjnej może utworzyć więcej niż jedną kancelarię tajną.";

33)
art. 51 otrzymuje brzmienie:

"Art. 51. W kancelarii tajnej dokumenty o różnych klauzulach powinny być fizycznie od siebie oddzielone i obsługiwane przez osobę posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa odpowiednie do najwyższej klauzuli wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych w kancelarii dokumentów.";

34)
po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu:

"Art. 52a. 1. W jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, dopuszcza się organizowanie innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów niejawnych.

2. Do komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 51 i 52 stosuje się odpowiednio.";

35)
art. 53 otrzymuje brzmienie:

"Art. 53. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych. Rozporządzenie powinno określać:

1) strukturę organizacyjną kancelarii, z uwzględnieniem możliwości tworzenia jej oddziałów,

2) podstawowe zadania kierownika kancelarii,

3) zakres i warunki stosowania środków ochrony fizycznej, z uwzględnieniem klauzul tajności przechowywanych przez kancelarię dokumentów,

4) tryb obiegu informacji niejawnych,

5) wzór karty zapoznania z dokumentem.

2. Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, administracji publicznej, zagranicznych, finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych, Minister Sprawiedliwości, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Szefowie Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Biura Ochrony Rządu, a także Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu określą, w drodze zarządzenia, każdy w zakresie swojego działania, szczególny sposób organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczególny sposób organizacji kancelarii tajnych oraz komórek organizacyjnych, o których mowa w art. 52a ust. 1, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów w celu ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.";

36)
w art. 54:
a)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) funkcjonariusze i żołnierze służb ochrony państwa - w stosunku do osób, o których mowa w art. 27 ust. 3-8, a także w stosunku do pełnomocników ochrony i ich zastępców,",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Szkolenie uzupełniające pełnomocników ochrony i ich zastępców przeprowadza się nie rzadziej niż co 5 lat.";

37)
art. 55 otrzymuje brzmienie:

"Art. 55. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, z uwzględnieniem odrębności wynikających z wydawania zaświadczeń przez służby ochrony państwa i pełnomocników ochrony.";

38)
rozdział 10 "Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych" otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 10

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

Art. 60. 1. Systemy i sieci teleinformatyczne, w których mają być wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne, podlegają akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego przez służby ochrony państwa.

2. Akredytacja, o której mowa w ust. 1, następuje na podstawie dokumentów szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji.

3. Urządzenia i narzędzia kryptograficzne, służące do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "poufne", podlegają badaniom i certyfikacji prowadzonym przez służby ochrony państwa.

4. W wyniku badań i certyfikacji, o których mowa w ust. 3, służby ochrony państwa wydają wzajemnie uznawane certyfikaty ochrony kryptograficznej.

5. Wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub przekazywanie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, odpowiednio do ich klauzuli tajności, jest dopuszczalne po uzyskaniu certyfikatu akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu lub sieci teleinformatycznej, wydanego przez właściwą służbę ochrony państwa.

6. Certyfikat, o którym mowa w ust. 5, wydaje się na podstawie:

1) przeprowadzonych zgodnie z ustawą postępowań sprawdzających wobec osób mających dostęp do systemu lub sieci teleinformatycznej,

2) zatwierdzonych przez właściwą służbę ochrony państwa dokumentów szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji,

3) audytu bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznej, polegającego na weryfikacji poprawności realizacji wymagań i procedur, określonych w dokumentach szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji.

7. Szef właściwej służby ochrony państwa po zapoznaniu się z wynikiem analizy ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych może, bez spełnienia niektórych wymagań w zakresie ochrony fizycznej, elektromagnetycznej lub kryptograficznej, dokonać, na czas określony, nie dłuższy jednak niż na 2 lata, akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu lub sieci teleinformatycznej, którym przyznano określoną klauzulę tajności, w przypadku gdy brak możliwości ich eksploatacji powodowałby zagrożenie dla porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa albo interesów międzynarodowych państwa.

8. Kierownicy jednostek organizacyjnych organów uprawnionych do prowadzenia na mocy odrębnych przepisów czynności operacyjno-rozpoznawczych mogą podjąć decyzję o eksploatacji środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie, przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie w sposób tajny informacji oraz utrwalanie dowodów, bez konieczności spełnienia wymagań określonych w ust. 1 i 3 oraz 5 i 6, w przypadkach gdy ich spełnienie uniemożliwiałoby lub w znacznym stopniu utrudniałoby realizację czynności operacyjnych.

Art. 61. 1. Dokumenty szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznej powinny być kompletnym i wyczerpującym opisem ich budowy, zasad działania i eksploatacji. Dokumenty te opracowuje się w fazie projektowania, bieżąco uzupełnia w fazie wdrażania i modyfikuje w fazie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie lub sieci teleinformatycznej.

2. Procedury bezpiecznej eksploatacji opracowuje się i uzupełnia w fazie wdrażania oraz modyfikuje w fazie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie lub sieci teleinformatycznej.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, oraz procedury, o których mowa w ust. 2, opracowuje oraz przekazuje służbie ochrony państwa kierownik jednostki organizacyjnej, który jest także odpowiedzialny za eksploatację i bezpieczeństwo systemu lub sieci teleinformatycznej.

4. Dokumenty szczególnych wymagań bezpieczeństwa oraz procedury bezpiecznej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych, w których mają być wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, są w każdym przypadku indywidualnie zatwierdzane przez właściwą służbę ochrony państwa w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

5. Dokumenty szczególnych wymagań bezpieczeństwa oraz procedury bezpiecznej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych, w których mają być wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, są przedstawiane właściwej służbie ochrony państwa. Niewniesienie zastrzeżeń przez służbę ochrony państwa do tych wymagań, w terminie 30 dni od dnia ich przedstawienia, uprawnia do przejścia do kolejnej fazy budowy systemu lub sieci teleinformatycznej, o której mowa w ust. 1.

Art. 62. 1. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podstawowe wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego, jakim powinny odpowiadać systemy i sieci teleinformatyczne służące do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych, oraz sposób opracowywania dokumentów szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji tych systemów i sieci.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się w szczególności podstawowe wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie ochrony fizycznej, elektromagnetycznej, kryptograficznej, niezawodności transmisji, kontroli dostępu w sieciach lub systemach teleinformatycznych służących do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych. W dokumentach szczególnych wymagań bezpieczeństwa określa się środki ochrony kryptograficznej, elektromagnetycznej, technicznej i organizacyjnej systemu lub sieci teleinformatycznej. Procedury bezpiecznej eksploatacji obejmują sposób i tryb postępowania w sprawach związanych z bezpieczeństwem informacji niejawnych oraz określają zakres odpowiedzialności użytkowników systemu lub sieci teleinformatycznych i pracowników mających do nich dostęp.

Art. 63. 1. Za przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 60 ust. 3-6, pobiera się opłaty.

2. Z opłat, o których mowa w ust. 1, są zwolnione jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi.

3. Przedsiębiorcy obowiązani na podstawie odrębnych ustaw do wykonywania zadań publicznych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego zwolnieni są z opłat za przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 60 ust. 5 i 6, w przypadku akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów i sieci teleinformatycznych niezbędnych do wykonania tych zadań.

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem kosztów ponoszonych na przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 60 ust. 3-6.

Art. 64. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza:

1) osobę lub zespół osób, odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów lub sieci teleinformatycznych oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, zwane dalej "administratorem systemu",

2) pracownika lub pracowników pionu ochrony pełniących funkcje inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, odpowiedzialnych za bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz za kontrolę przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji, o których mowa w art. 61 ust. 2.

2. Służby ochrony państwa udzielają kierownikom jednostek organizacyjnych pomocy niezbędnej dla realizacji ich zadań, w szczególności wydając zalecenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

3. Stanowiska lub funkcje administratora systemu albo inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego mogą zajmować lub pełnić osoby określone w art. 18 ust. 5, posiadające poświadczenia bezpieczeństwa odpowiednie do klauzuli informacji wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych lub przekazywanych w systemach lub sieciach teleinformatycznych, po odbyciu specjalistycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonych przez służby ochrony państwa.";

39)
rozdział 11 "Bezpieczeństwo przemysłowe" otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 11

Bezpieczeństwo przemysłowe

Art. 65. Przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa, zamierzający ubiegać się, ubiegający się o zawarcie lub wykonujący umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych, zwaną dalej "umową", albo wykonujący na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych, mają obowiązek zapewnienia warunków do ochrony informacji niejawnych.

Art. 66. 1. Dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wydane po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, zwanego dalej "postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego".

2. Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego przeprowadzają:

1) Wojskowe Służby Informacyjne, jeżeli:

a) zlecającym umowę lub zadanie mają być Siły Zbrojne oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej,

b) wykonawcami umowy lub zadania mają być jednostki organizacyjne wymienione w lit. a),

2) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w innych przypadkach niż wymienione w pkt 1.

3. Podział kompetencji określony w ust. 2 odnosi się również do:

1) przedsiębiorców, jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych będących podwykonawcami tych umów lub zadań,

2) postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3.

4. W zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o określonej klauzuli wydaje się świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego odpowiednio:

1) pierwszego stopnia - potwierdzające pełną zdolność przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej do ochrony tych informacji,

2) drugiego stopnia - potwierdzające zdolność przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich wytwarzania, przechowywania, przekazywania lub przetwarzania we własnych systemach i sieciach teleinformatycznych,

3) trzeciego stopnia - potwierdzające zdolność przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich wytwarzania, przechowywania, przekazywania lub przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.

5. Właściwa służba ochrony państwa nie przeprowadza postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, jeżeli przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa przedstawią odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wydane przez drugą służbę ochrony państwa.

Art. 67. Służba ochrony państwa przeprowadza postępowanie wobec przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej, sprawdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, tylko wtedy, gdy z umów międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską lub z prawa wewnętrznego strony zlecającej umowę wynika obowiązek uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego upoważniającego do wykonywania umów związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub jej zagranicznym odpowiednikiem.

Art. 68. 1. Właściwa służba ochrony państwa przeprowadza postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego na wniosek przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa określają stopień świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o które ubiegają się, z uwzględnieniem klauzuli tajności.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się ankiety osób określonych w ust. 4 lub kopie posiadanych przez te osoby poświadczeń bezpieczeństwa wydanych przez służby ochrony państwa i kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego, o którym mowa w art. 69.

4. W toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego przeprowadza się postępowanie sprawdzające wobec:

1) osoby lub osób, które u przedsiębiorcy, w jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej zajmują stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej, o którym mowa w art. 18 ust. 1,

2) osób zatrudnionych w pionie ochrony,

3) administratora systemu, o ile podmiot wnioskujący będzie wytwarzał, przechowywał, przetwarzał lub przekazywał informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową we własnych systemach i sieciach teleinformatycznych,

4) osób wskazanych w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego, mających kierować wykonaniem umowy lub zadania albo uczestniczyć w ich bezpośredniej realizacji u przedsiębiorcy, w jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej,

5) osób wskazanych w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego, które w imieniu przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej uczestniczą w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy.

5. Do osób, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem osób zajmujących stanowisko pełnomocnika ochrony, pracownika pionu ochrony oraz administratora systemu, nie stosuje się wymogu posiadania obywatelstwa polskiego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1.

6. W toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego sprawdzeniu podlegają:

1) struktura kapitału oraz powiązania kapitałowe przedsiębiorcy,

2) struktura organizacyjna przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej oraz ich władz i organów,

3) sytuacja finansowa i źródła pochodzenia środków finansowych pozostających w dyspozycji podmiotów określonych w pkt 2,

4) osoby zarządzające lub wchodzące w skład organów zarządzających albo kontrolnych przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej, a także osoby działające z ich upoważnienia - na podstawie danych zawartych w rejestrach, ewidencjach, kartotekach, w tym niedostępnych powszechnie,

5) system ochrony osób, materiałów i obiektów u przedsiębiorcy, w jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej, ze szczególnym uwzględnieniem elementów systemu ochrony informacji niejawnych.

7. Do sprawdzenia, o którym mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio art. 14 ust. 3, z tym że przez sprawdzenie rękojmi zachowania tajemnicy należy rozumieć sprawdzenie zdolności finansowej i organizacyjnej do zapewnienia ochrony informacji niejawnych.

Art. 69. 1. Sprawdzenie, o którym mowa w art. 68 ust. 6, prowadzi się na podstawie danych zawartych w wypełnionym przez przedsiębiorcę, jednostkę naukową lub badawczo-rozwojową kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego.

2. Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego zawiera w szczególności:

1) dane identyfikujące podmiot podlegający sprawdzeniu, w tym jego status prawny,

2) dane o strukturze kapitału i powiązaniach kapitałowych przedsiębiorcy,

3) dane o sytuacji finansowej przedsiębiorcy,

4) dane o strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy,

5) dane dotyczące osób, o których mowa w art. 68 ust. 6 pkt 4,

6) dane o systemie ochrony przedsiębiorcy,

7) wykaz pracowników posiadających poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową,

8) wykaz pracowników, którzy powinni być poddani poszerzonemu lub specjalnemu postępowaniu sprawdzającemu,

9) wykaz osób, które ze strony przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej wykonują lub będą wykonywać funkcje związane z ochroną informacji niejawnych,

10) podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej.

Art. 69a. Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego powinno być przeprowadzone bez zbędnej zwłoki i zakończone w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia przedłożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia.

Art. 70. 1. W przypadku pozytywnego wyniku postępowania, o którym mowa w art. 68 ust. 1, służba ochrony państwa wydaje świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, które zachowuje ważność od daty wydania przez okres:

1) 5 lat - w przypadku umów lub zadań, związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne",

2) 7 lat - w przypadku umów lub zadań, związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne",

3) 10 lat - w przypadku świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, wydanego w wyniku postępowania, o którym mowa w art. 67.

2. W okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego służba ochrony państwa może przeprowadzić z urzędu sprawdzenie, w zakresie określonym w art. 68 ust. 6 i 7, w celu ustalenia, czy przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa nie utracili zdolności do ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Art. 71. 1. Jednostka organizacyjna zlecająca wykonanie umowy lub zadania, związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, jest odpowiedzialna za wprowadzenie do umowy lub decyzji o zleceniu zadania instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, określającej:

1) szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, które zostaną przekazane przedsiębiorcy, jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej w związku z wykonywaniem umowy lub zadania, odpowiednie do ilości tych informacji, klauzuli tajności oraz liczby osób mających do nich dostęp,

2) skutki oraz zakres odpowiedzialności wykonawcy umowy lub zadania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ustawy, a także nieprzestrzegania wymagań określonych w instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.

2. W szczególności instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego powinna określać:

1) klauzule tajności poszczególnych materiałów lub rodzajów materiałów niejawnych, które zostaną wytworzone przez przedsiębiorcę, jednostkę naukową lub badawczo-rozwojową w związku z wykonaniem umowy lub zadania,

2) sposób postępowania z materiałami niejawnymi, które zostaną przekazane przedsiębiorcy, jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej lub przez niego wytworzone w związku z wykonaniem umowy lub zadania.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej, która zleca wykonanie umowy lub zadania, związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, wyznacza osobę odpowiedzialną za nadzorowanie, kontrolę i doradztwo w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę, jednostkę naukową lub badawczo-rozwojową obowiązku ochrony przekazanych im informacji niejawnych.

4. Jeżeli w związku z wykonaniem umowy lub zadania zostaną wytworzone informacje niejawne, odpowiednią klauzulę tajności nadaje osoba, o której mowa w art. 21 ust. 1, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, a w przypadku ich braku, po uzgodnieniu z osobą, o której mowa w ust. 3.

5. Jednostka organizacyjna zlecająca wykonanie umowy lub zadania, związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, ma obowiązek:

1) niezwłocznego informowania właściwej służby ochrony państwa o:

a) nazwie i adresie przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej, którym zleca wykonanie umowy lub zadania,

b) przedmiocie umowy lub zadania,

c) najwyższej koniecznej klauzuli tajności informacji niejawnych, do których dostęp będzie wiązał się z wykonaniem umowy lub zadania,

d) naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych u przedsiębiorcy, w jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej, którym zlecono wykonanie umowy lub zadania,

e) zakończeniu wykonania umowy lub zadania,

2) niezwłocznego przekazania właściwej służbie ochrony państwa:

a) kopii instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w ust. 1,

b) kopii świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej, którym zlecono wykonanie umowy lub zadania.

Art. 71a. 1. Przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa, w czasie trwania postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a także w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, określonego w art. 70 ust. 1, mają obowiązek niezwłocznego informowania właściwej służby ochrony państwa o:

1) zmianach danych zawartych w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego,

2) ogłoszeniu upadłości, likwidacji lub rozwiązaniu jednostki organizacyjnej albo zakończeniu przez nią działalności w innej formie,

3) potrzebie zawarcia lub zawarciu umowy z podwykonawcą, związanej z dostępem do informacji niejawnych,

4) wypowiedzeniu umowy,

5) zakończeniu wykonania umowy lub zadania,

6) zawarciu nowej umowy lub podjęciu wykonania nowego zadania związanych z dostępem do informacji niejawnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) nazwy i adresu jednostki organizacyjnej zawierającej umowę lub zlecającej zadanie,

b) przedmiotu umowy lub zadania,

c) najwyższej klauzuli tajności informacji niejawnych, do których dostęp będzie wiązał się z wykonaniem umowy lub zadania.

2. Przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa, w czasie realizacji umowy albo zadania, mają obowiązek niezwłocznego informowania osoby, o której mowa w art. 71 ust. 3, o:

1) zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych,

2) zmianach osób wykonujących umowę lub zadanie,

3) potrzebie zlecenia podwykonawcy wykonania umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych.

Art. 72. 1. Świadome podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych danych w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego albo niewykonanie obowiązku wynikającego z art. 71a ust. 1 może stanowić podstawę do odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

2. Utrata zdolności do ochrony informacji niejawnych stwierdzona w toku sprawdzenia, o którym mowa w art. 70 ust. 2, lub kontroli, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 16, stanowi podstawę do cofnięcia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, a niewykonanie obowiązku wynikającego z art. 71a ust. 1 może stanowić podstawę do cofnięcia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

3. O cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego służba ochrony państwa zawiadamia niezwłocznie jednostki organizacyjne, które zleciły przedsiębiorcy, jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej wykonanie umowy albo zadania.

4. Przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa mogą ponownie ubiegać się o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego w terminie nie krótszym niż rok od dnia doręczenia decyzji o jego cofnięciu.

Art. 72a. 1. Od decyzji o odmowie wydania lub decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego przedsiębiorcy, jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej służy odwołanie do Prezesa Rady Ministrów.

2. Do odwołania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 5a z wyłączeniem przepisów art. 48b ust. 3, art. 48e ust. 1 pkt 1, art. 48i oraz art. 48m.

3. W przypadku likwidacji przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej albo ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy Prezes Rady Ministrów umarza postępowanie odwoławcze.

Art. 73. 1. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, decyzja o odmowie wydania oraz decyzja o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego powinny zawierać:

1) oznaczenie służby ochrony państwa, która wydała, odmówiła wydania bądź cofnęła świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego,

2) miejsce i datę wystawienia,

3) nazwę podmiotu i adres jego siedziby,

4) podstawę prawną,

5) stwierdzenie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, odmowy wydania lub jego cofnięcia,

6) w przypadku wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego - jego stopień, klauzulę tajności oraz termin ważności,

7) imienną pieczęć i czytelny podpis upoważnionego funkcjonariusza albo żołnierza służby ochrony państwa.

2. Decyzja o odmowie wydania oraz decyzja o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego powinny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności i terminie wniesienia:

1) odwołania do Prezesa Rady Ministrów,

2) skargi do sądu administracyjnego.

3. Można odstąpić od uzasadnienia faktycznego decyzji lub je ograniczyć w zakresie, w jakim udostępnienie mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa.

Art. 74. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego,

2) świadectw bezpieczeństwa przemysłowego,

3) decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego,

4) decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

Art. 74a. 1. Służby ochrony państwa pobierają opłaty za:

1) przeprowadzenie postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, o których mowa w art. 68 ust. 4,

2) przeprowadzenie sprawdzeń, o których mowa w art. 68 ust. 6,

3) przeprowadzenie postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i tryb pobierania opłat, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem kosztów ponoszonych na przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 oraz art. 68 ust. 4 i 6.

Art. 75. 1. Dane zgromadzone w postępowaniu, o którym mowa w art. 68 ust. 1, podlegają ochronie i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu określonym w ustawie, a ich przekazywanie i udostępnianie innym osobom jest zabronione.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępniane przez służby ochrony państwa wyłącznie na żądanie sądu lub prokuratora dla celów postępowania karnego albo Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezesowi Rady Ministrów, gdy wymaga tego istotny interes Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Akta postępowań sprawdzających prowadzonych w odniesieniu do przedsiębiorców, jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych są przechowywane jako wyodrębniona część w archiwach służb ochrony państwa.

Art. 76. 1. W przypadku gdy przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa zamierzają ubiegać się lub ubiegają się o wykonanie umowy albo zadań związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego nie jest wymagane, z zastrzeżeniem art. 67. Przepisy art. 71 ust. 1-4 oraz art. 71a ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa, o których mowa w ust. 1, są obowiązani powołać pełnomocnika ochrony oraz spełniać inne wymagania ustawy w zakresie ochrony informacji niejawnych, stosownie do ich klauzuli tajności.

3. Na wniosek przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej, o których mowa w ust. 1, zwykłe postępowanie sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 68 ust. 4, z wyjątkiem osoby kandydata na pełnomocnika ochrony, może przeprowadzić pełnomocnik ochrony jednostki organizacyjnej zawierającej umowę lub zlecającej zadanie, o których mowa w ust. 1. Wniosek składa się do kierownika jednostki organizacyjnej, która zleca wykonanie takiej umowy lub zadania.

4. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, wobec których przeprowadzono postępowanie sprawdzające, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza pełnomocnik ochrony jednostki organizacyjnej zawierającej umowę lub zlecającej zadanie, o których mowa w ust. 1.";

40)
załącznik nr 1 "Wykaz rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;
41)
załącznik nr 2 "Ankieta bezpieczeństwa osobowego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy.