Zm.: ustawa o ochotniczych lotach ćwiczebnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.29.198

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1939 r.

USTAWA
z dnia 30 marca 1939 r.
o zmianie ustawy o ochotniczych lotach ćwiczebnych.

W ustawie z dnia 23 stycznia 1937 r. o ochotniczych lotach ćwiczebnych (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) wprowadza się zmiany następujące:

1)
art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Żołnierze rezerwy: piloci, obserwatorzy oraz strzelcy samolotowi, posiadający przydział do rezerwy lotnictwa wojska lub marynarki wojennej, mogą - jeżeli nie przekroczyli 40 lat życia - odbywać poza okresem obowiązkowych ćwiczeń rezerwy ochotnicze loty ćwiczebne dla dalszej zaprawy i pogłębienia nabytego wyszkolenia w zakresie posiadanych specjalności liniowego personelu latającego.";

2)
art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Żołnierze rezerwy, wymienieni w art. 1, podlegają w razie odbywania ochotniczych lotów ćwiczebnych wojskowym przepisom służbowym i dyscyplinarnym oraz przepisom prawa karnego wojskowego, w tym samym zakresie, jak podczas odbywania obowiązkowych ćwiczeń rezerwy.";

3)
art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Za każdy dzień służby w czasie odbywania ochotniczych lotów ćwiczebnych żołnierze rezerwy, wymienieni w art. 1, otrzymują wynagrodzenie w wysokości: 1) oficerowie 8 zł; 2) podoficerowie 6 zł; 3) starsi szeregowcy i szeregowcy 3 zł.";

4)
w art. 4 ust. (1) otrzymuje brzmienie:

"(1) Prócz wynagrodzenia dziennego żołnierze rezerwy, wymienieni w art. 1, otrzymują za ochotnicze loty ćwiczebne, wykonane w ilości i na warunkach określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych -

dodatek lotniczy, płatny półrocznie z dołu w wysokości:

Żołnierze rezerwy: piloci" obserwatorzy i strzelcy samolotowiPiloci, obserwatorzy i strzelcy samolotowi
oficerowiepodchorążowie, podoficerowie, starsi szeregowcy i szeregowcy (starsi marynarze, marynarze)
wysokość dodatku lotniczego półrocznego w zł
zaliczeni do I klasy250180
zaliczeni do II klasy200160
zaliczeni do III klasy170140
przed zaliczeniem do III klasy150120
5)
w art. 5 ust. (1) otrzymuje brzmienie:

"(1) Wysokość dodatku lotniczego, określona w art. 4, obowiązuje od dnia 1 stycznia 1937 r. dla pilotów rezerwy, a dla obserwatorów i strzelców samolotowych rezerwy od pierwszego dnia półrocza, określonego w art. 4 ust. (2), jeżeli w czasie półrocza uzyskali uprawnienie odbywania ochotniczych lotów ćwiczebnych.";

6)
art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. Żołnierze rezerwy, wymienieni w art. 1, podczas latania korzystają bezpłatnie z ekwipunku lotniczego, stanowiącego własność Skarbu Państwa.";

7)
art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. Szeregowcy i starsi szeregowcy, a w miarę możności także oficerowie i podoficerowie rezerwy, otrzymują w czasie odbywania ochotniczych lotów ćwiczebnych zakwaterowanie w formacji lotniczej (ośrodku przysposobienia wojskowego lotniczego), w której odbywają loty.";

8)
art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. Żołnierzom rezerwy, wymienionym w art. 1, zamieszkałym poza miejscem postoju formacji lotniczej (ośrodka przysposobienia wojskowego lotniczego), w której mają odbywać lub odbywają ochotnicze loty ćwiczebne, służy prawo przejazdu na koszt Skarbu Państwa koleją lub innym najtańszym środkiem lokomocji według zasad, obowiązujących przy podróżach służbowych żołnierzy w służbie czynnej z miejsca zamieszkania do miejsca postoju formacji lotniczej (ośrodka przysposobienia wojskowego lotniczego) i z powrotem, najwyżej jednak sześć razy w ciągu jednego półrocza (art. 4 ust. (2). Według tych samych zasad przysługuje również żołnierzom tym prawo przejazdu z miejsca zamieszkania do Instytutu Badań Lekarskich Lotnictwa w celu zbadania stanu zdrowia i z powrotem do miejsca zamieszkania.",

9)
w art. 9 ust. (2) otrzymuje brzmienie:

"(2) Ponadto w razie śmierci żołnierza rezerwy, wymienionego w art. 1, spowodowanej wypadkiem lotniczym podczas odbywania ochotniczych lotów ćwiczebnych, rodzinie zmarłego służy prawo do jednorazowego zasiłku pośmiertnego, który wynosi:

a) dla rodziny oficera - 1.500 zł,

b) dla rodziny podoficera, starszego szeregowca i szeregowca - 1.000 zł.".

Minister Spraw Wojskowych ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 23 stycznia 1937 r. o ochotniczych lotach ćwiczebnych (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48), z uwzględnieniem zmian, wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.