Zm.: ustawa o obowiązku społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.33.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1951 r.

DEKRET
z dnia 18 czerwca 1951 r.
o zmianie ustawy o obowiązku społecznego oszczędzania.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 26 maja 1951 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 235) Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

W ustawie z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 10, poz. 74, Nr 36, poz. 256 i Nr 52, poz. 415 oraz z 1949 r. Nr 7, poz. 42 i Nr 21, poz. 136) - wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 ust. 1 skreśla się pkt 3), dotychczasowy zaś pkt 4) oznacza się jako pkt 3);
2)
w art. 4 ust. 1 skreśla się wyrazy: "i od wynagrodzeń (art. 2 ust. 1 pkt 3)";
3)
w art. 9 ust. 3 wyrazy "funduszów C i D" zastępuje się wyrazami "funduszu D";
4)
w art. 14 ust. 1 pkt 3) po wyrazie "kalendarzowego" zastępuje się kropkę przecinkiem i dodaje się wyrazy: "a jeżeli chodzi o uczestników funduszu C - 5% wkładu przypadającego od wynagrodzeń wypłaconych do dnia 29 czerwca 1951 r.";
5)
w art. 23:
a)
w ust. 1 pkt 2) wyrazy "funduszów C i D" zastępuje się wyrazami "funduszu D" i skreśla się wyrazy "podatku od wynagrodzeń" oraz "(art. 30 ust. 1)";
b)
w ust. 2 i ust. 4 skreśla się wyrazy "i od wynagrodzeń";
6)
w art. 28 ust. 3 pkt 2) wyrazy "funduszach A, C bądź D" zastępuje się wyrazami "funduszach A bądź D";
7)
skreśla się rozdział IV w dziale III (art. 30 i 31);
8)
w art. 35 skreśla się pkt 3).
1.
Przepisy niniejszego dekretu nie naruszają uprawnień uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - Fundusz C z tytułu posiadanych wkładów oszczędnościowych.
2.
Minister Finansów określi warunki kontynuowania specjalnych umów ubezpieczenia na życie, zawartych przez uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - Fundusz C.

Przepisy ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego dekretu stosuje się przy ustalaniu wkładów (składek) oszczędnościowych uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - Fundusz C przypadających od wynagrodzeń wypłacanych do dnia 29 czerwca 1951 r. bez względu na okres, którego dotyczą.

Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi Finansów.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.