Art. 5. - Zm.: ustawa o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.149.1074

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 2006 r.
Art.  5.
1.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 28 oraz art. 47 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia ich uchylenia.
2.
Właściwy minister uchyli, w drodze rozporządzenia, akty wykonawcze wydane na podstawie art. 28 oraz art. 47 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowane czasowo w mocy zgodnie z ust. 1.