Zm.: ustawa o ławnikach ludowych w sądach powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.16.136

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 1970 r.

USTAWA
z dnia 30 czerwca 1970 r.
o zmianie ustawy o ławnikach ludowych w sądach powszechnych.

W ustawie z dnia 2 grudnia 1960 r. o ławnikach ludowych w sądach powszechnych (Dz. U. Nr 54, poz. 309) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kadencja ławników sądów wojewódzkich i powiatowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników.".

Kadencję ławników czynnych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy przedłuża się o jeden rok kalendarzowy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.