Zm.: ustawa o kuratorach sądowych. - Dz.U.2014.1689 - OpenLEX

Zm.: ustawa o kuratorach sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1689

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 2014 r.

USTAWA
z dnia 10 października 2014 r.
o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795) art. 60 otrzymuje brzmienie:

"Art. 60. 1. Obwiniony może ustanowić obrońcę spośród kuratorów zawodowych, adwokatów lub radców prawnych.

2. W wypadku gdy obwiniony, który nie ma obrońcy z wyboru, wnosi o ustanowienie obrońcy z urzędu, przewodniczący sądu dyscyplinarnego może wyznaczyć obrońcę spośród kuratorów zawodowych, adwokatów lub radców prawnych.".

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.