Zm.: ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawa - Prawo działalności gospodarczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.1.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2002 r.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej.

W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 19:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych.",

b)
w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepisu art. 1301 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W razie wystąpienia innych braków niż wymienione w ust. 2 i 3, przepis art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.";

2)
w art. 19a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Złożenie wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacyjnego «REGON», nadanego w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej na podstawie przepisów o statystyce publicznej, stanowiącego uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do Rejestru, nie podlega opłacie sądowej. Wpis dokonany w wyniku rozpoznania takiego wniosku nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.";

3)
w art. 38 w pkt 7 w lit. e) i w pkt 9 w lit. d) skreśla się wyrazy "przed zarejestrowaniem";
4)
w art. 49 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie składa wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, art. 19a ust. 1 i 2 nie stosuje się.";

5)
skreśla się art. 51;
6)
w art. 52:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przy rejestracji stowarzyszenia, związku zawodowego, organizacji pracodawców i innych organizacji społecznych i zawodowych w dziale 1 wpisuje się osoby wchodzące w skład komitetu założycielskiego, chyba że został powołany organ reprezentacji.",

b)
skreśla się ust. 2 i 3;
7)
po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:

"Art. 53a. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje wymienione w art. 38, 39, 43, 44, 52 i 53 oraz zmiany tych informacji, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.";

8)
w art. 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu. Jeżeli w orzeczeniu sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe został oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu."

W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 i z 2000 r. Nr 114, poz. 1194) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1a w ust. 1 wyrazy "Do dnia 31 grudnia 2001 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 31 grudnia 2003 r.";
2)
w art. 2:
a)
w ust. 1 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2001 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2003 r.", a wyrazy "z dniem 1 stycznia 2002 r." zastępuje się wyrazami "z dniem 1 stycznia 2004 r.",
b)
w ust. 3 po wyrazach "o której mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy ", oraz dołączenia oświadczenia, w którym wnioskodawca wskaże wszystkie organy prowadzące ewidencję działalności gospodarczej, które dokonały wpisu jego działalności, wraz z oznaczeniem numerów w tej ewidencji";
3)
w art. 3:
a)
w ust. 1 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2001 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2003 r.", a wyrazy "z dniem 1 stycznia 2002 r." zastępuje się wyrazami "z dniem 1 stycznia 2004 r.",
b)
w ust. 4 po wyrazach "o której mowa w art. 1" dodaje się wyrazy ", oraz dołączenia oświadczenia, w którym wnioskodawca wskaże wszystkie organy prowadzące ewidencję działalności gospodarczej, które dokonały wpisu jego działalności, wraz z oznaczeniem numerów w tej ewidencji",
c)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w sprawach dotyczących wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej.";

4)
w art. 7:
a)
w ust. 2:
wyrazy "do dnia 31 grudnia 2001 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2003 r.",
dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Do wniosku dołącza się oświadczenie o wpisaniu przez jeden organ lub kilka organów prowadzących ewidencję działalności gospodarczej, z oznaczeniem wszystkich numerów w tej ewidencji.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku zaistnienia przesłanek wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca podlega wykreśleniu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1a ust. 1.";

5)
w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 1, należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2003 r., a wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 2, należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2005 r.";

6)
w art. 9:
a)
w ust. 1 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2003 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2005 r.",
b)
w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2001 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2003 r.";
7)
art. 9a otrzymuje brzmienie:

"Art. 9a. W stosunku do podmiotów wpisanych do dotychczasowych rejestrów lub ewidencji, które nie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, stosowanie trybu określonego w art. 24 ustawy, o której mowa w art. 1, nie jest obowiązkowe, jeżeli faktycznie zaprzestały działalności.",

8)
w art. 11:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przechowywania i udostępniania przez gminy dokumentów ewidencji działalności gospodarczej, wydawania z nich zaświadczeń oraz przekazywania przez gminy sądom rejestrowym wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawnej współpracy między sądami rejestrowymi i gminami oraz dostępu zainteresowanych do danych zawartych w tej ewidencji."

W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 88a:
a)
w ust. 1 wyrazy "Do dnia 31 grudnia 2001 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 31 grudnia 2003 r.",
b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata stała wynosi 50 zł. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat.";

2)
w art. 88b skreśla się ust. 3.

Dane, które podlegały wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie przepisów art. 51 oraz art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189), obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy, nie podlegają ujawnieniu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.