Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.37.209

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1987 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk (Dz. U. Nr 20, poz. 99, z 1983 r. Nr 44, poz. 204 oraz z 1984 r. Nr 5, poz. 24) w art. 4:

a) w ust. 1 po pkt 22 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

"23) programy komputerowe,"

b) w ust. 2 wyrazy "których zakres tematyczny wyklucza możliwość naruszenia art. 2" zastępuje się wyrazami "jeżeli uzna, że nie istnieje możliwość naruszenia art. 2".