Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.134.645

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1993 r.

USTAWA
z dnia 3 grudnia 1993 r.
o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Art.  1.

W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 29, poz. 133 i Nr 129, poz. 602) w art. 27 skreśla się wyrazy "jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1993 r."

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.