Zm.: ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych. - Dz.U.2007.134.934 - OpenLEX

Zm.: ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.134.934

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2007 r.

USTAWA
z dnia 5 lipca 2007 r.
o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych

W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. 1. Do zadań jednostek badawczo-rozwojowych w szczególności należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac,

2) realizacja zadań związanych z prowadzonymi przez nią badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, określonych w statucie jednostki.

2. Jednostki badawczo-rozwojowe posiadające odpowiednie warunki materialne i techniczne mogą prowadzić szkolenia specjalistyczne oraz różne formy kształcenia ustawicznego.

3. Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych uczestniczą w systemie ochrony zdrowia.

4. Jednostki badawczo-rozwojowe mogą prowadzić inną niż określona w ust. 1 pkt 1 działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.2)), w zakresie i formach określonych w statutach tych jednostek.

5. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 4, jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności określonej w ust. 1.";

2)
w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zaistnieje potrzeba prowadzenia w danej dziedzinie działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1,";

3)
w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmiot i zakres działania jednostki badawczo-rozwojowej, jej nazwę i siedzibę oraz ministra sprawującego nad nią nadzór określa akt o jej utworzeniu.";

4)
art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa może być łączona, dzielona, reorganizowana lub likwidowana, jeżeli minister sprawujący nadzór nad jednostką uzna to za uzasadnione merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo.

2. Minister sprawujący nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych z własnej inicjatywy po zaopiniowaniu przez radę naukową jednostki albo na wniosek dyrektora lub rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej, w drodze rozporządzenia, przeprowadza jej połączenie, podział, reorganizację lub likwidację.

3. Jednostka powstała w wyniku połączenia lub jednostka, do której włączono inną jednostkę lub jednostki, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były łączone jednostki. Na jednostkę przechodzą z mocy ustawy uprawnienia i obowiązki jednostki badawczo-rozwojowej wynikające z decyzji administracyjnych.";

5)
uchyla się art. 8 i 9;
6)
w art. 9a:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do jednostki badawczo-rozwojowej przekształconej w instytut Polskiej Akademii Nauk, włączonej do uczelni publicznej lub do instytutu Polskiej Akademii Nauk stosuje się odpowiednio przepisy o łączeniu jednostek badawczo-rozwojowych.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Jednostka powstała w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki jednostki badawczo-rozwojowej. Na jednostkę przechodzą z mocy ustawy uprawnienia i obowiązki jednostki badawczo-rozwojowej wynikające z decyzji administracyjnych.";

7)
po art. 9a dodaje się art. 9b w brzmieniu:

"Art. 9b. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1100) funkcje organu założycielskiego pełniła Krajowa Rada Spółdzielcza, może być przekształcona w spółdzielnię pracy.

2. Majątek jednostki badawczo-rozwojowej przekształconej w spółdzielnię pracy wchodzi w skład funduszu zasobowego tej spółdzielni.

3. Do przekształcenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 7.";

8)
w art. 10:
a)
w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ministra, który sprawuje nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, po zasięgnięciu opinii rady naukowej;";

b)
ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Decyzję o prywatyzacji bezpośredniej jednostki badawczo-rozwojowej może podjąć z własnej inicjatywy albo na wniosek dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, złożony po zasięgnięciu opinii rady naukowej, minister, który sprawuje nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki.",

c)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Do spółki prawa handlowego, powstałej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji jednostki badowczo-rozwojowej, nie stosuje się, przez okres 3 lat od daty komercjalizacji lub prywatyzacji, wymogu wynikającego z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723).";

9)
art. 10a otrzymuje brzmienie:

"Art. 10a. W spółkach powstałych w wyniku przekształcenia jednostek badawczo-rozwojowych, które chcą kontynuować dotychczasową działalność, można powołać radę naukową.";

10)
po art. 11 dodaje się art. 11a i 11b w brzmieniu:

"Art. 11a. 1. W stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 3, oraz jednostek nieprowadzących działalności, o której mowa w art. 2 ust. 4, może być ogłoszona upadłość.

2. Z dniem ogłoszenia upadłości jednostki badawczo-rozwojowej:

1) minister sprawujący nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową odwołuje dyrektora,

2) rada naukowa ulega rozwiązaniu.

3. Minister sprawujący nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, w drodze decyzji, zawiesza postępowanie likwidacyjne jednostki badawczo-rozwojowej z dniem uzyskania informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki badawczo-rozwojowej.

4. Z dniem ogłoszenia upadłości likwidowanej jednostki badawczo-rozwojowej postępowanie likwidacyjne podlega umorzeniu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.3)).

Art. 11b. Aparatura badawcza zakupiona przez jednostkę ze środków budżetowych przeznaczonych na naukę jest wyłączona z postępowania likwidacyjnego i upadłościowego i podlega przekazaniu innej jednostce naukowej. Proces przekazania powinien być monitorowany przez ministra sprawującego nadzór nad jednostką.";

11)
w art. 12a dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Na wniosek ministra nadzorującego jednostkę badawczo-rozwojową jednostce może być nadany status państwowego instytutu badawczego bez potrzeby ustanowienia wieloletniego programu, o którym mowa w art. 12b.";

12)
w art. 12b:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zadań określonych w art. 2 ust. 1 oraz",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zakres zadań państwowego instytutu badawczego, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala Rada Ministrów w wieloletnich programach, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.4)).";

13)
w art. 13:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 1 ust. 1, jej majątek, po zaspokojeniu wierzycieli, staje się własnością Skarbu Państwa, a o jego przeznaczeniu decyduje minister sprawujący nadzór nad tą jednostką, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.",

b)
uchyla się ust. 4;
14)
po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

"Art. 13a. 1. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych jednostki badawczo-rozwojowej o wartości rynkowej mienia przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę, stosuje się przepisy art. 5a-5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.5)).

2. Jednostka badawczo-rozwojowa sprzedaje lub odpłatnie oddaje do używania innym podmiotom, na podstawie umów prawa cywilnego, składniki aktywów trwałych w drodze publicznego przetargu na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.6)).

3. Jednostka badawczo-rozwojowa zgłasza ministrowi sprawującemu nad nią nadzór zamiar dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot mienie jednostki zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do aktywów trwałych o wartości rynkowej wyższej niż równowartość 6.000 euro, lecz niższej niż określona w ust. 1, polegającej na:

1) wniesieniu do spółki lub fundacji,

2) dokonaniu darowizny,

3) nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów prawa cywilnego.

4. Minister sprawujący nadzór może, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia, nie wyrazić zgody na dokonanie czynności prawnej objętej zamiarem.

5. Czynności prawne, dokonane z naruszeniem przepisów określonych w ust. 2 i 3, są nieważne.";

15)
w art. 14:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jednostka badawczo-rozwojowa nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób prawnych. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania jednostki badawczo-rozwojowej, z zastrzeżeniem ust. 4a.",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Niewykonane zobowiązania likwidowanej jednostki badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 2 ust. 3, oraz likwidowanej jednostki nieprowadzącej działalności, o której mowa w art. 2 ust. 4, obciążają Skarb Państwa.",

c)
dodaje się ust. 8-10 w brzmieniu:

"8. Jednostki badawczo-rozwojowe, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 3, mogą w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, za zgodą ministra sprawującego nadzór, tworzyć spółki kapitałowe, obejmować lub nabywać udziały lub akcje w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.

9. Jednostka badawczo-rozwojowa jest obowiązana uzyskać zgodę ministra sprawującego nad nią nadzór na dokonanie czynności prawnych wynikających z uprawnień właścicielskich.

10. Czynność prawna dokonana z naruszeniem obowiązku, o którym mowa w ust. 8 i 9, jest nieważna.";

16)
art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa jest zwolniona z podatków na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Zwolnieniu nie podlega działalność, o której mowa w art. 2 ust. 4.

3. Do jednostki badawczo-rozwojowej nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie zamówień, niezbędnych do realizacji umów cywilnoprawnych na badania naukowe, prace rozwojowe albo na wytwarzanie unikatowej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub materiałów finansowanych z przychodów jednostki w związku z wykonywaniem tych umów, z wyłączeniem przychodów pochodzących z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej.";

17)
art. 21 otrzymuje brzmienie:

"Art. 21. 1. Dyrektor kieruje jednostką badawczo-rozwojową, a w szczególności:

1) ustala plany działalności jednostki badawczo-rozwojowej,

2) realizuje politykę kadrową,

3) zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności jednostki badawczo-rozwojowej,

4) reprezentuje jednostkę badawczo-rozwojową,

5) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących jednostki badawczo-rozwojowej, z wyjątkiem należących do zakresu działania rady naukowej.

2. Dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej powołuje na okres 5 lat minister sprawujący nadzór nad tą jednostką spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

3. Funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej może pełnić osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie,

2) korzysta w pełni z praw publicznych,

3) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami naukowymi lub zespołami badawczymi lub przedsięwzięciami gospodarczymi lub finansowymi,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzenia konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, w tym powołania komisji konkursowej i sposób ogłoszenia konkursu, mając na względzie jawność i przejrzystość procedury.";

18)
po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

"Art. 21a. Do powołania dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, jego zastępcy oraz kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępcy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.7)).";

19)
art. 22 otrzymuje brzmienie:

"Art. 22. 1. Dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej odwołuje minister sprawujący nadzór nad tą jednostką po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

2. Minister sprawujący nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, do której włączono inną jednostkę, może po zasięgnięciu opinii rady naukowej odwołać dyrektora tej jednostki.";

20)
w art. 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań i ustalać zakres i czas ich umocowania. Dyrektor może ustanowić również prokurę.";

21)
po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:

"Art. 23a. 1. Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej, jego zastępca oraz główny księgowy nie mogą obejmować ani nabywać akcji lub udziałów spółek tworzonych przez tę jednostkę.

2. Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej, jego zastępca oraz główny księgowy nie mogą pozostawać ze spółkami określonymi w ust. 1 w stosunku pracy oraz świadczyć na ich rzecz usług ani pracy na podstawie innej niż stosunek pracy. Zakaz ten nie dotyczy zasiadania w radach nadzorczych lub komisjach rewizyjnych takich spółek.

3. Dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, jego zastępcę oraz głównego księgowego w okresie trwania stosunku pracy obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej określony w odrębnej umowie.

4. Do zakazu, o którym mowa w ust. 3, stosuje się przepisy art. 1011, 1013 i 1014 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.8)).

5. Umowę z dyrektorem jednostki badawczo-rozwojowej określoną w przepisach, o których mowa w ust. 4, zawiera minister sprawujący nadzór nad jednostką.";

22)
w art. 24 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Rada naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 5-10, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.";

23)
art. 25 otrzymuje brzmienie:

"Art. 25. 1. W skład rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej, w liczbie określonej w statucie tej jednostki, wchodzą:

1) pracownicy jednostki badawczo-rozwojowej ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie stanowiącej nie mniej niż 30 % i nie więcej niż 50 % składu rady naukowej,

2) pracownicy badawczo-techniczni lub naukowi bez stopnia lub tytułu naukowego, zatrudnieni w jednostce badawczo-rozwojowej w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie stanowiącej nie więcej niż 30 % składu rady naukowej,

3) osoby spoza jednostki badawczo-rozwojowej posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a także osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania jednostki badawczo-rozwojowej, w liczbie stanowiącej nie mniej niż 20 % i nie więcej niż 50 % składu rady naukowej.

2. Funkcja członka rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej nie może być łączona z funkcją dyrektora tej jednostki, jego zastępcy lub głównego księgowego.

3. Członków rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy jednostki na okres 4 lat.

4. Członków rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej zatrudnionych poza tą jednostką powołuje na okres 4 lat minister sprawujący nadzór nad jednostką spośród kandydatów wskazanych przez jednostkę.

5. Członkowie rady naukowej zatrudnieni poza jednostką badawczo-rozwojową są zobowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę tej jednostki w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. Rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

7. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów rady naukowej oraz uzupełniania składu rady w trakcie kadencji, biorąc pod uwagę właściwą realizację zadań rady.";

24)
w art. 26 uchyla się ust. 3 i 4;
25)
w art. 28:
a)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Minister sprawuje nadzór nad działalnością jednostki badawczo-rozwojowej oraz pracą dyrektora jednostki z punktu widzenia legalności i gospodarności.

3. Stwierdzenie przez ministra sprawującego nadzór nad jednostką nielegalności lub niegospodarności w działalności dyrektora jednostki może być podstawą do odwołania dyrektora, bez konieczności zasięgania opinii, o której mowa w art. 22 ust. 1.",

b)
uchyla się ust. 4;
26)
art. 41 otrzymuje brzmienie:

"Art. 41. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa, w której pracownik naukowy jest zatrudniony na podstawie mianowania, jest jego podstawowym miejscem pracy.

2. Pracownik naukowy zatrudniony w jednostce badawczo-rozwojowej w pełnym wymiarze czasu pracy, podejmując dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy, ma obowiązek zawiadomić o tym kierownika jednostki.

3. Pracownika naukowego, w okresie trwania stosunku pracy, obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, określony w odrębnej umowie.

4. Podjęcie przez pracownika naukowego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej bez wcześniejszego zawiadomienia dyrektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w jednostce badawczo-rozwojowej stanowiącej podstawowe miejsce pracy tego pracownika.

5. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do dyrektora jednostki, jego zastępcy oraz głównego księgowego jednostki, z tym że dyrektor jest obowiązany zawiadomić ministra sprawującego nadzór nad jednostką.";

27)
w art. 4 ust. 3 i 3a, art. 9a ust. 2, art. 13 ust. 6, art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 28 ust. 5, art. 29, art. 35 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 62 ust. 5 oraz w art. 65 ust. 1 użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy "organ sprawujący nadzór" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "minister sprawujący nadzór".

Słuchacze studiów podyplomowych, którzy rozpoczęli studia przed dniem wejścia w życie ustawy, kończą studia zgodnie z programem, na dotychczasowych zasadach.

Niewykonane zobowiązania jednostki badawczo-rozwojowej, której likwidacja rozpoczęta się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, obciążają Skarb Państwa.

Przepis art. 14 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się również do spółek kapitałowych utworzonych przez jednostki badawczo-rozwojowe przed dniem wejścia w życie ustawy w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki.

Rada naukowa wybrana przed dniem wejścia w życie ustawy działa w dotychczasowym składzie do końca swojej kadencji, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Jednostki badawczo-rozwojowe dostosują swoje statuty i regulaminy organizacyjne do postanowień niniejszej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 127, poz. 880.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 850.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 220, poz. 1600.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 i Nr 123, poz. 847.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426 i Nr 89, poz. 589.