Art. 4. - Zm.: ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.220.1432

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2008 r.
Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3 i art. 3 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.