Art. 1. - Zm.: ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.220.1432

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2008 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) wypłata - wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na IKE dokonywaną na rzecz:

a) oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 albo

b) osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego;",

b)
pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) zwrot - wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;",

c)
po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) częściowy zwrot - wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;";

2)
w art. 9 w ust. 1:
a)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) termin dokonania wypłaty, wypłaty transferowej, częściowego zwrotu oraz zwrotu;",

b)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) warunki wypłaty w ratach, w tym liczbę rat, w przypadku dokonywania wypłaty w ratach;";

3)
w art. 13:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w ust. 1 będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.";

4)
w art. 15 uchyla się ust. 2;
5)
w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Organ nadzoru jest obowiązany do sporządzenia i przekazania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego półrocznej i rocznej informacji zbiorczej o IKE prowadzonych przez nadzorowane instytucje finansowe, w terminie do dnia 31 sierpnia za ostatnie półrocze i do ostatniego dnia lutego za rok poprzedni.";

6)
w art. 21 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) o wysokości i datach dokonywania częściowych zwrotów;";

7)
w art. 22:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Instytucja finansowa lub syndyk, dokonując wypłaty, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 albo w art. 46, jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji o dokonaniu wypłaty jednorazowej albo o dokonaniu wypłaty pierwszej raty do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla oszczędzającego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata.",

b)
w ust. 3 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) wysokości i daty częściowych zwrotów;";

8)
w art. 34:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w ratach pierwsza rata, powinny być, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:

1) złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;

2) złożenia przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wniosku o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia:

a) aktu zgonu oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo

b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców

- chyba że oszczędzający albo osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie późniejszym.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE.",

c)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKE, z którego dokonał wypłaty pierwszej raty.";

9)
w art. 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 2, umowa o prowadzenie IKE zawarta z instytucją finansową dokonującą wypłaty transferowej ulega rozwiązaniu, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej części środków zgromadzonych na IKE pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo.";

10)
w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo, oraz przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2.";

11)
w art. 37:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Oszczędzający może wystąpić z wnioskiem o częściowy zwrot pod warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na IKE.",

b)
uchyla się ust. 9,
c)
dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

"11. Częściowy zwrot następuje w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wniosku.".