Zm.: ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.155

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2013 r.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 2012 r.
o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187) w art. 24 w ust. 5 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania lub rozszerzania cmentarzy komunalnych albo, jeżeli położony jest na nich cmentarz;".

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.