Art. 2. - Zm.: ustawa o gospodarce paliwowo-energetycznej. - Dz.U.1981.17.83 - OpenLEX

Art. 2. - Zm.: ustawa o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.17.83

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 1981 r.
Art.  2.

W art. 2 ustawy z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Materiałowej (Dz. U. Nr 12, poz. 71 i z 1978 r. Nr 26, poz. 116) wprowadza się następujące zmiany:

a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej należą sprawy zaopatrzenia i gospodarki surowcami, materiałami, paliwami i energią oraz sprawy rezerw państwowych.",

b)
w ust. 3:
-
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) efektywności wykorzystania materiałów, surowców, paliw i energii,",

-
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) obrotu i zaopatrzenia w surowce, materiały, paliwa i energię".