Zm.: ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.68.435

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1997 r.

USTAWA
z dnia 10 kwietnia 1997 r.
o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486, z 1996 r. Nr 5, poz. 33, Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 9, poz. 44 i Nr 54, poz. 348) w art. 81 w ust. 5 skreśla się wyrazy "złożony nie później niż do dnia 31 grudnia 1992 r. W razie niezgłoszenia wniosku w tym terminie, uprawnienia wynikające z ust. 1 wygasają."

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.