Zm.: ustawa o finansowaniu gmin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.156.774

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1996 r.

USTAWA
z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zmianie ustawy o finansowaniu gmin.

W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 154, poz. 794) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 w pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) 16% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, ustalony w sposób określony w art. 6, z zastrzeżeniem art. 27,";

2)
w art. 6 wyrazy "wskaźnik 0,15" zastępuje się wyrazami "wskaźnik 0,16";
3)
art. 27 otrzymuje brzmienie:

"Art. 27. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,16 i współczynnik skorygowanego udziału dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznych dochodach gmin z tego podatku w roku poprzedzającym rok bazowy, wyliczony według zasad określonych w ust. 2.

2. Współczynnik, o którym mowa w ust. 1, oblicza się następująco:

1) ogólną kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku poprzedzającym rok bazowy w województwie, w którym położona jest gmina, mnoży się przez wskaźnik 0,16 oraz wskaźnik liczby mieszkańców gminy do ogólnej liczby mieszkańców w danym województwie według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok bazowy,

2) ogólną kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku poprzedzającym rok bazowy mnoży się przez wskaźnik 0,16 i wskaźnik, o którym mowa w art. 6, to jest wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku,

3) oblicza się różnicę pomiędzy kwotą obliczoną zgodnie z pkt 2 a kwotą obliczoną zgodnie z pkt 1, a następnie mnoży się przez wskaźnik wynoszący:

a) dla 1997 r. - 0,30,

b) dla 1998 r. - 0,50,

c) dla 1999 r. - 0,75,

4) kwotę obliczoną zgodnie z pkt 1 koryguje się o kwotę obliczoną zgodnie z pkt 3,

5) oblicza się iloraz kwoty wyliczonej zgodnie z pkt 4 i łącznej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku poprzedzającym rok bazowy.";

4)
w art. 27a w ust. 1 wyrazy "1996-1999" zastępuje się wyrazami "1997-1999";
5)
po art. 27d dodaje się art. 27e w brzmieniu:

"Art. 27e. 1. Od dnia 1 stycznia 1998 r. udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. a), wynosi 17%.

2. Podwyższeniu ulegają odpowiednio wskaźniki, o których mowa w art. 6 i w art. 27."

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.