Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.288.1689

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

USTAWA
z dnia 15 grudnia 2011 r.
o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Art.  1.

W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768 i Nr 204, poz. 1195) art. 80 otrzymuje brzmienie:

"Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.".

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2011 r.