Art. 1. - Zm.: ustawa o dowodach osobistych i ustawa o ewidencji ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.133.768

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2011 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 w ust. 1:
a)
uchyla się pkt 2 i 8,
b)
w pkt 11 w lit. c przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. d,
c)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) polityki certyfikacji - rozwiązania techniczne i organizacyjne uwzględniające sposób, zakres i warunki bezpieczeństwa tworzenia i stosowania certyfikatów dowodu osobistego i certyfikatów podpisu osobistego;";

2)
w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dowód osobisty umożliwia uwierzytelnienie go w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych, uwierzytelnienie jego posiadacza w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych oraz przy dostępie do rejestrów publicznych z użyciem systemów teleinformatycznych.";

3)
art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. 1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:

1) dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w formie elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi;

2) dane służące do składania informacji uwierzytelniającej weryfikowanej za pomocą certyfikatu dowodu osobistego;

3) przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wraz z danymi służącymi do składania podpisu osobistego;

4) przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanego wraz z danymi służącymi do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego na podstawie ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

5) przestrzeń na zamieszczenie danych lub aplikacji służących do wykorzystania dowodu osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 1 ).

2. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego może zawierać dane i aplikacje inne niż określone w ust. 1, jeżeli przewidują to przepisy innej ustawy.";

4)
art. 16 i art. 17 otrzymują brzmienie:

"Art. 16. 1. Opatrzenie podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego dokumentu w postaci elektronicznej wywołuje dla podmiotu publicznego skutek prawny równoznaczny ze złożeniem własnoręcznego podpisu pod dokumentem w postaci papierowej.

2. Dla podmiotu innego niż podmiot publiczny skutek, o którym mowa w ust. 1, wywołuje opatrzenie dokumentu w postaci elektronicznej podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

Art. 17. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych świadczy usługi certyfikacyjne dotyczące dowodów osobistych, z wyłączeniem usług związanych z wydawaniem kwalifikowanych certyfikatów na podstawie ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, polityki certyfikacji, w tym wymagania organizacyjne i techniczne, dla certyfikatu dowodu osobistego, certyfikatu podpisu osobistego, oraz sposoby centralnego zarządzania dowodami osobistymi i ich funkcjami elektronicznymi, uwzględniając zakres zastosowania tych certyfikatów oraz konieczność zapewnienia współdziałania różnych urządzeń do składania i weryfikacji podpisu osobistego oraz zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, a także określi polityki certyfikacji w zakresie danych lub aplikacji zamieszczanych w dowodzie osobistym na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne oraz procedury zamieszczania w dowodzie osobistym danych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2-4, oraz danych lub aplikacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości funkcjonowania warstwy elektronicznej dowodu osobistego.";

5)
w art. 18 uchyla się ust. 5;
6)
w art. 19:
a)
ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

"4. Okres ważności certyfikatu podpisu osobistego określają polityki certyfikacji ustalone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2, na czas nie dłuższy niż okres ważności dowodu osobistego.

5. Certyfikat podpisu osobistego unieważnia się na wniosek posiadacza dowodu osobistego.

6. Unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego nie wpływa na ważność dowodu osobistego.",

b)
uchyla się ust. 7;
7)
uchyla się art. 20;
8)
w art. 21 uchyla się ust. 5;
9)
w art. 22:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Wyłączenie możliwości korzystania z podpisu osobistego jest równoznaczne z unieważnieniem certyfikatu podpisu osobistego.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dowody osobiste określone w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 3, podlegają wymianie, z wyłączeniem dowodów osobistych, w których unieważniono wyłącznie certyfikat podpisu osobistego.";

10)
tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

"Aktywacja i unieważnianie certyfikatów podpisu osobistego";

11)
w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek o aktywację lub unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.";

12)
art. 34 otrzymuje brzmienie:

"Art. 34. 1. Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego można złożyć równocześnie z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego lub w terminie późniejszym, nie później jednak niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności dowodu osobistego.

2. Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego składany w terminie późniejszym niż wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się do organu dowolnej gminy.

3. Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Zamieszczenie w warstwie elektronicznej dowodu osobistego danych służących do składania podpisu osobistego następuje nie wcześniej niż przy odbiorze dowodu osobistego.";

13)
w art. 35 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego zawiera:";

14)
art. 36-39 otrzymują brzmienie:

"Art. 36. Unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego następuje na wniosek posiadacza dowodu osobistego lub na skutek prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego.

Art. 37. Wniosek o unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może złożyć w okresie ważności dowodu osobistego, jeżeli certyfikat został aktywowany.

Art. 38. Wniosek o unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego składa się:

1) osobiście, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - do organu dowolnej gminy;

2) telefonicznie - do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Art. 39. Wniosek o unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego zawiera następujące dane posiadacza dowodu osobistego:

1) imię (imiona);

2) nazwisko;

3) nazwisko rodowe;

4) datę urodzenia;

5) miejsce urodzenia;

6) imiona rodziców;

7) nazwisko rodowe matki.";

15)
uchyla się art. 40 i art. 41;
16)
art. 44 i art. 45 otrzymują brzmienie:

"Art. 44. 1. Unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego na skutek ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Art. 45. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb aktywacji certyfikatu dowodu osobistego, aktywacji certyfikatu podpisu osobistego oraz unieważniania certyfikatu podpisu osobistego, a także wzory formularzy w tych sprawach i sposób ich wypełniania, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, nienaruszalności i poufności danych w trakcie aktywacji oraz prawidłowości wypełniania formularzy.";

17)
w art. 46 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) o którym mowa w art. 22 ust. 4;";

18)
w art. 48 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dane, o których mowa w art. 39;";

19)
w art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. O konieczności unieważnienia dowodu osobistego z przyczyn określonych w art. 46 ust. 1 pkt 2, z powodu utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego organ gminy jest zawiadamiany przez rejestr PESEL za pośrednictwem Rejestru Dowodów Osobistych.";

20)
w art. 51 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) organ gminy, który wydał dowód osobisty - w przypadku utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu osobistego lub jego zgonu oraz gdy osoba obowiązana nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2;";

21)
w art. 56:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) dane dotyczące certyfikatu dowodu osobistego oraz certyfikatu podpisu osobistego:

a) numer certyfikatu,

b) oznaczenie centrum certyfikacji,

c) dane zawarte w certyfikacie,

d) oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu,

e) dane umożliwiające aktywację,

f) identyfikator urzędnika, który dokonał aktywacji,

g) dane pozwalające odblokować elektroniczne funkcje dowodu osobistego,

h) informacje o unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego - daty i przyczyny oraz identyfikator urzędnika, który dokonał unieważnienia;",

b)
pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.;

8) dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte dotychczas w rejestrze PESEL.";

22)
art. 59 otrzymuje brzmienie:

"Art. 59. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych,

2) tryb przekazywania danych między Rejestrem Dowodów Osobistych a innymi rejestrami centralnymi

- uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych wprowadzanych do rejestrów za pomocą obsługujących je systemów teleinformatycznych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, weryfikację przekazywanych danych i zapewnienie właściwego poziomu technicznego systemów służących do przesyłania tych danych, konieczność zachowania danych archiwalnych, a także potrzebę zapewnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 2 ).";

23)
art. 64 otrzymuje brzmienie:

"Art. 64. Nie udostępnia się danych dotyczących certyfikatu dowodu osobistego oraz certyfikatu podpisu osobistego, z wyłączeniem:

1) oznaczenia początku i końca okresu ważności certyfikatu;

2) identyfikatora urzędnika, który dokonał aktywacji;

3) informacji o unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego - daty i przyczyny oraz identyfikatora urzędnika, który dokonał unieważnienia.";

24)
uchyla się art. 82;
25)
art. 87 otrzymuje brzmienie:

"Art. 87. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm. 3 ) w załączniku do ustawy w części II w kolumnie 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych.".";

26)
art. 88 otrzymuje brzmienie:

"Art. 88. Dowody osobiste wydane przed dniem 30 czerwca 2013 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.";

27)
w art. 91:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Z dniem 1 lipca 2013 r. likwiduje się ogólnokrajową ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz gminne ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dane zgromadzone w rejestrze PESEL, dotyczące dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych.";

28)
art. 92 otrzymuje brzmienie:

"Art. 92. Traci moc ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm. 4 ).";

29)
art. 93 otrzymuje brzmienie:

"Art. 93. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.".

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455 i Nr 117, poz. 677.
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466 i Nr 72, poz. 619, z 2010 r. Nr 8, poz. 51, Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 167, poz. 1131 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306, Nr 69, poz. 595 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 239, poz. 1593.