Zm.: ustawa o denominacji złotego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.16.79

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

USTAWA
z dnia 3 lutego 1995 r.
o zmianie ustawy o denominacji złotego.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) w art. 4 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Wszelkie wartości pieniężne określone w ustawach oraz uchwałach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przyjętych do dnia 31 grudnia 1994 r., a ogłoszonych po tym dniu, podlegają z dniem ogłoszenia przeliczeniu z mocy prawa w stosunku, o którym mowa w art. 2 ust. 2."

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r.