Zm.: ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i ustawa - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.24.119

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 1997 r.

USTAWA
z dnia 20 lutego 1997 r.
o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i zmianie ustawy - Prawo bankowe.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w pkt 2 skreśla się wyraz "utratą";
2)
w art. 2:
a)
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) deponent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, będącą stroną umowy imiennego rachunku bankowego, jak również jednostkę organizacyjną osoby prawnej, dla której bank prowadzi odrębny imienny rachunek, z wyłączeniem:

a) Skarbu Państwa,

b) banków oraz spółek wykonujących czynności bankowe zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 10, poz. 61, Nr 75, poz. 357, Nr 90, poz. 406, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703),

c) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703),

d) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62),

e) akcjonariuszy banku posiadających w dniu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pakiet akcji uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a także osób, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych,

f) członków zarządu, rady (rady nadzorczej) banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu zawieszenia działalności banku lub spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub dzień spełnienia warunku gwarancji,

2) środki gwarantowane - środki pieniężne zgromadzone w banku objętym ustawowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych przez tego samego deponenta na rachunkach imiennych, w walucie polskiej oraz w walutach obcych, bez względu na liczbę umów zawartych z tym bankiem, do wysokości określonej ustawą, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, z uwzględnieniem wypłat dokonanych w trybie art. 109 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe oraz należnych odsetek naliczonych do dnia spełnienia warunku gwarancji,"

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) suma aktywów ważonych ryzykiem - sumę aktywów bilansowych oraz zobowiązań pozabilansowych, którym Prezes Narodowego Banku Polskiego nadaje, na podstawie odrębnych przepisów, wyrażoną procentowo wagę ryzyka,"

c)
po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) przejęcie banku - nabycie przedsiębiorstwa bankowego lub jego części.";

3)
po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. 1. W przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób - w granicach określonych w umowie rachunku lub wynikających z przepisów prawa.

2. W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej - deponentem jest ta spółka.";

4)
w art. 4:
a)
w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) nabywanie wierzytelności banków znajdujących się w sytuacji zagrożenia wypłacalności,"

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Rada Ministrów, na uzgodniony wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Ministra Finansów, określi, w drodze rozporządzenia, formę organizacyjno-prawną, szczegółowe zasady, zakres i tryb obrotu przez Fundusz wierzytelnościami, o których mowa w ust. 2 pkt 1a.";

5)
w art. 7 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) reprezentowanie Funduszu w jego stosunkach prawnych z członkami Zarządu, w szczególności powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu,";

6)
w art. 9:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kadencja Zarządu Funduszu trwa 3 lata od dnia powołania Zarządu przez Radę Funduszu.",

b)
po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem upływu kadencji Zarządu albo z dniem zaistnienia innych okoliczności powodujących wygaśnięcie mandatu członka Zarządu, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 4.";

7)
w art. 13:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podmioty objęte systemem gwarantowania wnoszą na rzecz Funduszu obowiązkowe opłaty roczne w wysokości sumy iloczynów:

1) stawki nie przekraczającej 0,4% i sumy aktywów bilansowych oraz gwarancji i poręczeń ważonych ryzykiem,

2) stawki nie przekraczającej 0,2% i sumy ważonych ryzykiem pozostałych zobowiązań pozabilansowych, z wyłączeniem linii kredytów przyrzeczonych, dla których stawka wynosi 0; przez kredyty przyrzeczone rozumie się wynikającą z umowy kwotę zobowiązania do udzielenia kredytu, pomniejszoną o kwotę jego wykorzystania.",

b)
w ust. 2 wyrazy "opłaty, o której mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "stawek, o których mowa w ust. 1",
c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Od dnia 1 stycznia 1998 r. opłaty ustalone zgodnie z ust. 1 ulegają pomniejszeniu o 30%. Kwotę z tytułu pomniejszenia na rzecz Funduszu wnosić będzie Narodowy Bank Polski.",

d)
w ust. 4 w nawiasie wyraz "oraz" zastępuje się przecinkiem i dodaje się na końcu wyrazy "z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44).";
8)
w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy oraz Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. wnoszą, do dnia 31 grudnia 1999 r., obowiązkowe opłaty roczne naliczone z zastosowaniem połowy stawek, o których mowa w art. 13.";

9)
w art. 16:
a)
w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "w art. 15 pkt 1," dodaje się cyfrę "3,",
b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Fundusz może nabywać jedynie papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane w pełni przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

4. Środki Funduszu są gromadzone na rachunkach bieżących, wyodrębnionych i rachunkach lokat terminowych w Narodowym Banku Polskim. Fundusz może także posiadać rachunki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Fundusz może uczestniczyć w obrocie skarbowymi papierami wartościowymi także za pośrednictwem biura maklerskiego i posiadać rachunek bankowy do przeprowadzania tych rozliczeń.";

10)
w art. 17:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Prezes Narodowego Banku Polskiego, w porozumieniu z Ministrem Finansów, określi, w drodze zarządzenia, szczególne zasady rachunkowości Funduszu, w tym także termin sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez uprawniony, w trybie odrębnych przepisów, podmiot wybrany w drodze przetargu przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Koszt badania ponosi Fundusz.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Odrzucenie przez Sejm sprawozdania z działalności Funduszu za rok poprzedni jest równoznaczne z wygaśnięciem mandatu wszystkich członków organów Funduszu, z zastrzeżeniem, że pełnią oni swoje funkcje do czasu powołania nowych członków organów Funduszu.";

11)
w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Środki uzyskane przez podmioty objęte systemem gwarantowania w wyniku udzielenia przez Fundusz pożyczek, gwarancji lub poręczeń, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone tylko na usunięcie stanu zagrożenia wypłacalności lub zakup udziałów albo akcji banku przez nowych udziałowców lub akcjonariuszy, o ile spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 20.";

12)
art. 20 otrzymuje brzmienie:

"Art. 20. Warunkiem udzielenia przez Fundusz pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 1a, jest w szczególności:

1) uznanie przez Zarząd Funduszu przedstawionych przez podmiot objęty systemem gwarantowania, wnioskujący o udzielenie pomocy, wyników badania sprawozdania finansowego dotyczącego jego działalności, a w przypadku wniosku o udzielenie pomocy na przejęcie banku, połączenie się banków lub zakup akcji (udziałów) innego banku - wyników badania sprawozdań finansowych obu banków,

2) przedstawienie Zarządowi Funduszu przez podmiot objęty systemem gwarantowania pozytywnej opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego o programie postępowania uzdrawiającego lub o celowości przejęcia, połączenia się banków lub zakupu akcji (udziałów) innego banku,

3) wykazanie, że wysokość wnioskowanych przed podmiot objęty systemem gwarantowania pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz środków wydatkowanych przez Fundusz na wykup wierzytelności byłaby nie wyższa niż łączna maksymalna kwota z tytułu gwarancji w tym podmiocie, liczona jako suma środków gwarantowanych na rachunkach deponentów banku, o którym mowa w art. 2 pkt 3 lit. a), lub w bankach spółdzielczych będących uczestnikami zrzeszenia regionalnego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 lit. b), a w przypadkach wniosku o udzielenie pomocy finansowej w celu przejęcia lub połączenia z innym bankiem - nie wyższa niż suma środków gwarantowanych na rachunkach deponentów w banku przejmowanym,

4) wykorzystanie dotychczasowych funduszy własnych banku na pokrycie strat banku ubiegającego się o pomoc lub przejmowanego.";

13)
po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

"Art. 20a. 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego informuje niezwłocznie Zarząd Funduszu o wystąpieniu konieczności wszczęcia przez zarząd banku postępowania uzdrawiającego, o którym mowa w art. 104 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe.

2. Fundusz, na swój wniosek skierowany do Prezesa Narodowego Banku Polskiego, jest ustanawiany kuratorem, o którym mowa w art. 1051 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe, w stosunku do podmiotu objętego systemem gwarantowania, o ile udzielił temu bankowi pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1. Z tytułu pełnionej funkcji kuratora Fundusz nie pobiera wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1051 ust. 8 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe.

3. Do wierzytelności Funduszu związanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw regulujących rodzaje i sposoby zabezpieczeń wierzytelności banków.";

14)
w art. 22 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 2, płatne jest według terminarza wypłat ustalonego w trybie przewidzianym w art. 28 ust. 3 - nie później niż w 30 dni od otrzymania przez syndyka masy upadłości banku kwoty przekazanej przez Fundusz na wypłatę środków gwarantowanych.";

15)
w art. 23:
a)
w ust. 2 w pkt 2 kwotę "3.000 ECU" zastępuje się kwotą "4.000 ECU",
b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Od dnia 1 stycznia 1998 r. górna kwota środków gwarantowanych w 90% ich wartości, określona w ust. 2 pkt 2, ulega podwyższeniu do równowartości w złotych 5.000 ECU.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do wyliczenia wartości ECU w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z tabelą kursową ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski, obowiązującą w dniu spełnienia warunku gwarancji.",

d)
w ust. 5 wyrazy "10 lat" zastępuje się wyrazami "5 lat";
16)
w art. 25:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych w kolejnym roku jest ustalana, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, nie później niż do końca poprzedniego roku kalendarzowego, jako iloczyn stawki w wysokości do 0,4% i sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku (zrzeszeniu regionalnym) na wszystkich rachunkach, stanowiącej podstawę obliczania kwoty rezerwy obowiązkowej stosownie do art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496), za październik.",

b)
w ust. 3 wyrazy "stawki do 0,2%" zastępuje się wyrazami "połowy stawki",
c)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Fundusz ochrony środków gwarantowanych jest zwiększany lub zmniejszany w dniu 1 lipca każdego roku, odpowiednio do wysokości sumy, o której mowa w ust. 2, stanowiącej podstawę obliczania kwoty rezerwy obowiązkowej za kwiecień każdego roku.

6. Z dniem spełnienia warunków gwarancji podmiot objęty systemem gwarantowania jest zwolniony z obowiązku tworzenia funduszu ochrony środków gwarantowanych i zmiany jego wysokości, o której mowa w ust. 5.";

17)
w art. 26:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Banki są obowiązane lokować aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych w skarbowych papierach wartościowych i bonach pieniężnych Narodowego Banku Polskiego oraz deponować je na wyodrębnionym dla każdego banku rachunku depozytowym w Narodowym Banku Polskim lub Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a w przypadku braku takiej możliwości - lokować te aktywa na oprocentowanym rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim.",

b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych nie mogą być przedmiotem zastawu ani być obciążane w jakikolwiek sposób oraz nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.

4. Banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych przekazują Zarządowi Funduszu informacje o sumie wkładów na rachunkach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych i wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych w terminach:

1) do dnia 15 grudnia każdego roku, według stanu określanego zgodnie z art. 25 ust. 2,

2) do dnia 15 czerwca każdego roku, według stanu stanowiącego podstawę obliczenia kwoty rezerwy obowiązkowej za kwiecień

- według wzoru określonego przez Zarząd Funduszu.";

18)
art. 27 otrzymuje brzmienie:

"Art. 27. 1. Syndyk masy upadłości jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości banku, ustalić na podstawie ksiąg banku i przedstawić w formie pisemnej Funduszowi:

1) listę deponentów, wraz z wyszczególnieniem kwot środków gwarantowanych, sporządzoną według wzoru określonego przez Zarząd Funduszu,

2) kwotę płynnych środków banku wchodzących w skład masy upadłości, według stanu na dzień ogłoszenia upadłości banku,

3) wysokość utworzonego przez ten bank funduszu ochrony środków gwarantowanych oraz wysokość nie wykorzystanej części tego funduszu, według stanu na dzień sporządzenia listy deponentów,

4) wysokość wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń pracownikom upadłego banku i wysokość bieżących wydatków związanych z kosztami postępowania upadłościowego, poniesionych do dnia sporządzenia listy deponentów - powiększonych o wysokość niezbędnych wydatków związanych z wypłatą środków gwarantowanych - wraz z aktualną wysokością środków płynnych banku znajdujących się w dyspozycji syndyka.

2. W przypadku spełnienia warunku gwarancji w dniu, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b) lub c), a także gdy nastąpi prawomocne umorzenie postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek banku nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, a syndyk nie wykonał obowiązków wynikających z ustawy:

1) czynności, o których mowa w ust. 1, a także w art. 27a, art. 28 i art. 31, dokonywane przez syndyka masy upadłości, wykonuje zarząd podmiotu objętego obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

2) przepisy ust. 1, art. 27a, art. 28, art. 29 ust. 3, art. 30 oraz art. 31 stosuje się odpowiednio,

3) w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 27a ust. 2, Zarząd Funduszu występuje do właściwego dla podmiotu objętego obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych organu rejestrowego,

4) Zarząd Funduszu powiadamia właściwy organ rejestrowy o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 27a ust. 3 i art. 28 ust. 7.";

19)
po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

"Art. 27a. 1. Zarząd Funduszu, w terminie 14 dni, sprawdza przedstawioną przez syndyka masy upadłości listę deponentów oraz wyliczenie kwot środków gwarantowanych pod względem zgodności z ustawą i wymaganiami określonymi w art. 27 ust. 1 pkt 1.

2. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do podanej przez syndyka masy upadłości wysokości wydatków określonych w art. 27 ust. 1 pkt 4, Zarząd Funduszu zwraca się do sędziego-komisarza o zatwierdzenie wydatków w trybie art. 99 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703), co nie wstrzymuje powzięcia przez Zarząd Funduszu uchwały o przekazaniu kwot na wypłatę środków gwarantowanych.

3. Jeżeli Zarząd Funduszu stwierdzi, że lista deponentów nie odpowiada warunkom określonym w ust. 1, odmawia jej przyjęcia i zwraca ją syndykowi masy upadłości, o czym niezwłocznie powiadamia sędziego-komisarza.

4. Syndyk masy upadłości jest obowiązany do usunięcia braków wskazanych przez Zarząd Funduszu - w terminie nie dłuższym niż 7 dni.";

20)
art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. 1. Zarząd Funduszu po przyjęciu listy, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, nie później niż w ciągu 7 dni, podejmuje i podaje do publicznej wiadomości, w drodze ogłoszenia w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym, oraz przekazuje podmiotom objętym systemem gwarantowania uchwałę o przekazaniu syndykowi kwot na wypłatę środków gwarantowanych.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa:

1) kwotę środków przekazywaną syndykowi na wypłatę środków gwarantowanych, stanowiącą różnicę sumy środków gwarantowanych i środków płynnych banku, pomniejszonych o wydatki określone w art. 27 ust. 1 pkt 4,

2) udział w kwocie, o której mowa w ust. 1, poszczególnych podmiotów objętych systemem gwarantowania proporcjonalnie do wysokości utworzonego funduszu ochrony środków gwarantowanych w danym podmiocie, z zastrzeżeniem, że nie wykorzystaną część funduszu ochrony środków gwarantowanych banku w stanie upadłości uwzględnia się w tej kwocie w całości,

3) szczegółowe zasady dokonywania przez syndyka masy upadłości wypłat środków gwarantowanych,

4) wysokość wpłat dokonywanych przez podmioty objęte systemem gwarantowania na wyodrębniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim.

3. Syndyk masy upadłości jest obowiązany do dokonywania wypłat środków gwarantowanych na warunkach określonych ustawą oraz w uchwale Zarządu Funduszu, o której mowa w ust. 1, zgodnie z terminarzem wypłat przez niego sporządzonym i zatwierdzonym przez Zarząd Funduszu.

4. Po zakończeniu wypłat syndyk masy upadłości dokonuje rozliczenia wypłaconych kwot i sporządza sprawozdanie, które przekazuje Funduszowi w terminie 21 dni od dnia zakończenia wypłat.

5. W terminie określonym w ust. 4 syndyk zwraca Funduszowi kwoty nie wypłacone deponentom oraz odsetki naliczone od kwoty przekazanej przez Fundusz na wypłatę środków gwarantowanych przez bank prowadzący rachunek, na który wpłacono tę kwotę.

6. Zarząd Funduszu sprawuje bieżącą kontrolę przestrzegania przez syndyka masy upadłości banku warunków wypłat środków gwarantowanych, określonych w ustawie oraz w uchwale Zarządu, o której mowa w ust. 1.

7. O nieprawidłowościach ujawnionych w toku kontroli Fundusz zawiadamia sędziego-komisarza, wzywając syndyka do ich usunięcia.";

21)
w art. 29:
a)
w ust. 1 po wyrazach "7 dni" dodaje się wyraz "roboczych", a wyrazy "otrzymania uchwały Zarządu Funduszu." zastępuje się wyrazami "podania do publicznej wiadomości uchwały Zarządu w drodze ogłoszenia w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym.",
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, pomniejszają fundusz ochrony środków gwarantowanych podmiotu objętego systemem gwarancji, do chwili likwidacji tego funduszu w związku z upadłością banku i przekazania przez Fundusz kwot na wypłatę środków gwarantowanych.";

22)
w art. 30 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 512 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 1)";
23)
w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po ustaleniu listy wierzytelności przez sędziego-komisarza lub po stwierdzeniu wierzytelności prawomocnym orzeczeniem sądu listę deponentów uzupełnia się o wierzytelności deponentów nie objęte listą, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1.";

24)
w art. 35:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pozostałe kwoty Zarząd Funduszu wykorzystuje jedynie na cele związane z realizacją zadań w zakresie wypłat środków gwarantowanych, a mianowicie:

1) wykorzystuje w przypadkach konieczności powiększenia środków przekazanych syndykom na podstawie dotychczas powziętych uchwał w trybie art. 28 ust. 1,

2) uwzględnia przy podejmowaniu kolejnych uchwał o przekazaniu syndykowi kwot na wypłatę środków gwarantowanych.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Do uchwał Zarządu Funduszu w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1 nie stosuje się przepisu art. 28 ust. 1.";

25)
w art. 38:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Funduszowi przysługuje prawo uzyskiwania informacji dotyczących podmiotów objętych systemem gwarantowania, mających wpływ na realizację jego zadań, posiadanych przez Narodowy Bank Polski, Ministra Finansów i Najwyższą Izbę Kontroli.",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 5-10 w brzmieniu:

"5. Przedmiot, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 4, określają odrębne porozumienia zawarte pomiędzy Funduszem a Prezesem Narodowego Banku Polskiego, Ministrem Finansów i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli.

6. Banki objęte systemem gwarantowania są obowiązane do przekazywania Funduszowi informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego, niezbędnych do wykonywania zadań Funduszu.

7. Zakres informacji, o których mowa w ust. 6, określa Prezes Narodowego Banku Polskiego, na wniosek Funduszu.

8. W przypadku banków spółdzielczych zrzeszonych w innych bankach informacje, o których mowa w ust. 6, dotyczące poszczególnych banków, jak i odpowiednio zrzeszenia, przekazują Funduszowi banki zrzeszające.

9. Podmioty określone w ust. 4, 6 i 8 są obowiązane do udzielania Funduszowi informacji bez zbędnej zwłoki.

10. Uzyskiwane informacje dotyczące podmiotów objętych systemem gwarantowania Fundusz może wykorzystywać tylko w celu realizacji zadań określonych w niniejszej ustawie.";

26)
w art. 42:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kto będąc członkiem zarządu lub rady banku (organu zrzeszenia regionalnego) objętego ustawowym systemem gwarantowania środków pieniężnych doprowadza do powstania straty po stronie Funduszu w wyniku tego, iż bank nie utworzył funduszu ochrony środków gwarantowanych albo nie utworzył go w odpowiedniej wysokości lub aktywa przeznaczone na fundusz ochrony środków gwarantowanych nie były lokowane w skarbowych papierach wartościowych lub bonach pieniężnych Narodowego Banku Polskiego lub deponowane w sposób, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.",

b)
w ust. 2 wyrazy "gwarancji depozytowej" zastępuje się wyrazami "ochrony środków gwarantowanych";
27)
po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:

"Art. 43a. Do czasu wykonania ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw, w zakresie utworzenia wszystkich przewidzianych jej przepisami zrzeszeń i banków regionalnych, przepisy niniejszej ustawy dotyczące tych zrzeszeń i banków stosuje się odpowiednio do zrzeszeń i banków zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie odrębnych przepisów."

W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 10, poz. 61, Nr 75, poz. 357, Nr 90, poz. 406, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 481 dodaje się art. 482 w brzmieniu:

"Art. 482. 1. Banki udzielają Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji o udzielonych kredytach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych - w związku z udzielaniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarancji depozytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń.

2. Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela informacji, o których mowa w ust. 1, właściwym organom kontroli na ich żądanie, w związku z prowadzoną przez nie kontrolą działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

3. Do udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 48.";

2)
w art. 78 w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyjątkiem gdy środki na nabycie akcji pochodzą ze zwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie ustawy, o której mowa w art. 49 pkt 1.";
3)
w art. 1051 w ust. 1 wyrazy "art. 20" zastępuje się wyrazami "art. 20a";
4)
w art. 108 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "o czym zawiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny, doręczając odpis wniosku.";
5)
art. 109 otrzymuje brzmienie:

"Art. 109. 1. W okresie zawieszenia działalności bank:

1) nie dokonuje żadnych czynności, z wyjątkiem czynności związanych z ponoszeniem przez bank uzasadnionych kosztów działalności lub zmierzających do zaspokojenia jego roszczeń,

2) nie wypłaca dywidendy ani oprocentowania udziałów.

2. W okresie zawieszenia działalności w stosunku do banku nie może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne, a wszczęte wcześniej ulega zawieszeniu; nie ogranicza to dochodzenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny należności wynikających z ustawy, o której mowa w art. 49 pkt 1.

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego może w zarządzeniu, o którym mowa w art. 108 ust. 3, określić szczegółowo zakres i sposób wykonywania czynności banku w okresie zawieszenia jego działalności.";

6)
art. 110 otrzymuje brzmienie:

"Art. 110. 1. Posiedzenie w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości banku sąd wyznacza nie później niż w terminie 21 dni od daty wpływu wniosku.

2. Rozpatrując wniosek o ogłoszenie upadłości banku, sąd wysłuchuje przedstawiciela Prezesa Narodowego Banku Polskiego, osobę kierującą bankiem, którego wniosek dotyczy, oraz w przypadku gdy bank jest objęty pomocą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

3. Sąd wyznaczy syndyka masy upadłości spośród osób posiadających znajomość organizacji i zasad działalności banków. Syndykiem może być również inny bank.";

7)
w art. 111 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) uczestnikiem postępowania upadłościowego staje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny."

Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 1 pkt 15 lit. a), który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1997 r.