Art. 2. - Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.48.246

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 marca 2011 r.
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.