Art. 3. - Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.55.318

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 1990 r.
Art.  3.
1.
Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy toczą się od tego dnia według przepisów ustawy, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej.
2.
Sprawy, o których mowa w ust. 1, podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy według przepisów dotychczasowych. Jednakże sprawy, w których orzeczenie zostanie w całości uchylone po dniu wejścia w życie ustawy przez sąd rewizyjny, będą przekazane sądom właściwym według przepisów ustawy. Dotyczy to odpowiednio spraw rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy na skutek rewizji nadzwyczajnej.
3.
Do spraw dotyczących spadków otwartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 670 § 2 i art. 677 § 2 w dotychczasowym brzmieniu.