Art. 2. - Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.55.318

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 1990 r.
Art.  2.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 297 i z 1985 r. Nr 20, poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. XI skreśla się,
2)
w art. XII wyrazy "oraz spraw z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego" skreśla się.