Art. 1. - Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.55.318

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 1990 r.
Art.  1.

W Kodeksie postępowania cywilnego wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 4 skreśla się;
2)
w art. 7 w zdaniu pierwszym po wyrazach "praw obywateli" przecinek zastępuje się wyrazem "lub", a wyrazy "lub własności społecznej" skreśla się;
3)
w art. 8 wyrazy "ludu pracującego" skreśla się;
4)
art. 14 skreśla się;
5)
w art. 17 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu przewyższa dwadzieścia milionów złotych.";

6)
w art. 53 wyrazy "dwudziestu tysięcy złotych" zastępuje się wyrazami "stu tysięcy złotych";
7)
w tytule III księgi pierwszej części pierwszej wyrazy "ludu pracującego" skreśla się;
8)
w art. 61 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W sprawach o roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o ochronę konsumentów organizacje społeczne, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli. Wykaz tych organizacji ustala Minister Sprawiedliwości.";

9)
w art. 64 w § 2 wyrazy "ludu pracującego" skreśla się;
10)
w art. 72:
a)
w § 2 wyrazy "przez państwowy arbitraż gospodarczy" zastępuje się wyrazami "w postępowaniu odrębnym.";
b)
dodaje się § 3 w brzmieniu:

"§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w wypadku współuczestnictwa materialnego, innego niż współuczestnictwo konieczne.";

11)
w art. 87:
a)
w § 2 w zdaniu pierwszym i trzecim wyrazy "ludu pracującego" skreśla się,
b)
w § 3 wyrazy "ludu pracującego" skreśla się;
12)
w art. 113 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Zwolnienia od kosztów sądowych domagać się może osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie powinno obejmować dokładne dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Od sądu zależy uznanie tego oświadczenia za dostateczne do zwolnienia od kosztów sądowych.";

13)
w art. 117 w § 2 wyrazy "zaświadczeniem organu administracji państwowej" zastępuje się wyrazami "oświadczeniem przewidzianym w art. 113 § 1";
14)
w art. 133 w § 3 wyrazy "państwowej jednostce organizacyjnej" zastępuje się wyrazami "Skarbowi Państwa";
15)
w art. 139 w § 3 wyrazy "państwowa jednostka organizacyjna" zastępuje się wyrazami "Skarb Państwa";
16)
w art. 159 w § 2 wyrazy "w porozumieniu z Prokuratorem Generalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" skreśla się;
17)
w art. 163 w § 1 wyrazy "dwunastu tysięcy złotych" zastępuje się wyrazami "pięciuset tysięcy złotych";
18)
w art. 180:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako § 1,
b)
dodaje się § 2 w brzmieniu:

"§ 2. Jeżeli w ciągu roku od dnia postanowienia o zawieszeniu postępowania nie zgłoszą się lub nie zostaną wskazani następcy prawni zmarłej strony, sąd może z urzędu zwrócić się do sądu spadku o ustanowienie kuratora spadku, chyba że kurator taki już wcześniej został ustanowiony.";

19)
w art. 192 w pkt 3 po wyrazach "strony przeciwnej" przecinek zastępuje się kropką, a wyrazy "i to także wówczas, gdy należy do osób, których udział w sprawie uzasadniałby jej rozpoznanie przez państwowy arbitraż gospodarczy" skreśla się;
20)
w art. 194 § 4 skreśla się;
21)
art. 197 skreśla się;
22)
w art. 244 w § 2 wyrazy "ludu pracującego" skreśla się;
23)
w art. 301 wyrazy "ludu pracującego" skreśla się;
24)
w art. 321 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Przepisu paragrafu poprzedzającego nie stosuje się w sprawach o roszczenia alimentacyjne i o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym.";
25)
w art. 327:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako § 1,
b)
dodaje się § 2 w brzmieniu:

"§ 2. Stronie działającej bez adwokata, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku, sąd z urzędu w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku doręcza odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.";

26)
w art. 328 w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku, a w wypadku, o którym mowa w art. 327 § 2 - od dnia doręczenia sentencji wyroku.";

27)
w art. 333 w § 2 zdanie pierwsze skreśla się, a w zdaniu drugim wyrazy "Ponadto sąd" zastępuje się wyrazem "Sąd";
28)
w art. 335 w § 2 wyrazy "Państwowej jednostce organizacyjnej" zastępuje się wyrazami "Skarbowi Państwa";
29)
w art. 339 § 3 skreśla się;
30)
art. 343 otrzymuje brzmienie:

"Art. 343. Wyroki zaoczne doręcza się z urzędu obu stronom z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia.";

31)
w art. 381 w § 2 wyrazy "w sprawach, w których stroną skarżącą jest jednostka gospodarki uspołecznionej, oraz" skreśla się;
32)
w art. 389 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy nastąpiła zmiana ustawy, a gdy sądem rewizyjnym jest Sąd Najwyższy - również gdy odmienna wykładnia wynika z mającej moc zasady prawnej późniejszej uchwały tego Sądu.";

33)
w art. 475 wyrazy "jednostka gospodarki uspołecznionej" zastępuje się wyrazami "jednostka organizacyjna";
34)
w art. 4773 § 2 skreśla się;
35)
w art. 4778 w § 1 po wyrazach "sądów wojewódzkich" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "które rozpoznają te sprawy w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników. Przepis art. 47 § 3 stosuje się odpowiednio.";
36)
w art. 4793 w § 2 w pkt 1 wyrazy "5.000.000 zł" zastępuje się wyrazami "dwadzieścia milionów złotych";
37)
w art. 47918 § 1 skreśla się;
38)
w art. 47926 w pkt 1 i 2 wyrazy "500.000 zł" zastępuje się wyrazami "jeden milion złotych";
39)
art. 480 otrzymuje brzmienie:

"Art. 480. Postępowanie nakazowe i upominawcze należy do zakresu działania sądów rejonowych.";

40)
art. 481 skreśla się;
41)
art. 483 otrzymuje brzmienie:

"Art. 483. W postępowaniu nakazowym i upominawczym sąd orzeka na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego bez udziału ławników.";

42)
art. 484 skreśla się;
43)
art. 485 otrzymuje brzmienie:

"Art. 485. Powód może żądać w pozwie, aby sąd wydał przeciwko pozwanemu nakaz zapłaty, jeżeli dochodzi wierzytelności pieniężnej albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzenie roszczenia są udowodnione w całości dołączonymi do pozwu dokumentami urzędowymi lub prywatnymi. Dołączenie odpisów zamiast oryginałów dokumentów nie jest dopuszczalne.";

44)
w art. 487 wyrazy "z podpisem urzędowo poświadczonym" skreśla się;
45)
w art. 488 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Pozew z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty wnosi się do sądu według właściwości ogólnej lub miejsca płatności.";

46)
w art. 489:
a)
w § 1 wyrazy "państwowe biuro notarialne" zastępuje się wyrazem "sąd",
b)
w § 2 wyraz "biuru" zastępuje się wyrazami "sądowi rejonowemu";
47)
w art. 490 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "W razie zgłoszenia takiego żądania w terminie, sąd rejonowy przekazuje sprawę sądowi wojewódzkiemu, jeżeli jest on rzeczowo właściwy.";
48)
w art. 491 w § 1 wyrazy "państwowe biuro notarialne" zastępuje się wyrazem "sąd";
49)
w art. 492:
a)
w § 2 wyrazy "Państwowe biuro notarialne" zastępuje się wyrazem "Sąd",
b)
w § 3 wyrazy "jednostkom gospodarki uspołecznionej" zastępuje się wyrazami "Skarbowi Państwa";
50)
w art. 493 w § 1 wyrazy "państwowego biura notarialnego, które wydało" zastępuje się wyrazami "sądu, który wydał";
51)
w art. 494 w § 1 wyrazy "państwowe biuro notarialne" zastępuje się wyrazem "sąd";
52)
art. 495 otrzymuje brzmienie:

"Art. 495. § 1. W razie wniesienia zarzutów zgodnie z przepisami kodeksu, sąd przekazuje sprawę sądowi wojewódzkiemu, jeżeli jest on właściwy rzeczowo.

§ 2. Przewodniczący zarządza doręczenie powodowi pisma z zarzutami razem z wezwaniem na rozprawę.";

53)
art. 498 otrzymuje brzmienie:

"Art. 498. W sprawach, w których powód dochodzi od swego dłużnika zapłaty sumy pieniężnej do wysokości jednego miliona złotych, można wnieść pozew z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty.";

54)
w art. 500 wyrazy "państwowe biuro notarialne" zastępuje się wyrazem "sąd";
55)
w art. 501 zdanie drugie skreśla się;
56)
w art. 502 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wydając nakaz zapłaty, sąd orzeka, że pozwany w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu powinien zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie sprzeciw do sądu.";

57)
w art. 503 w § 1 wyrazy "państwowe biuro notarialne" zastępuje się wyrazem "sąd";
58)
art. 505 otrzymuje brzmienie:

"Art. 505. Jeżeli sprzeciw wniesiono w terminie, przewodniczący zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.";

59)
w art. 509 pkt 10 skreśla się;
60)
w art. 619 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W postępowaniu o zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego sąd ustala jego skład i wartość, w szczególności obszar i rodzaj nieruchomości wchodzących w skład tego gospodarstwa oraz obszar i rodzaj nieruchomości stanowiących już własność współwłaścicieli i ich małżonków, a w miarę potrzeby także okoliczności przewidziane w art. 216 Kodeksu cywilnego.";

61)
art. 620 skreśla się;
62)
w art. 624 w zdaniu trzecim wyrazy "nieruchomości rolnej" zastępuje się wyrazami "nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego";
63)
art. 642 skreśla się;
64)
art. 645 skreśla się;
65)
w art. 670 w § 2 po wyrazach "spadkobierców powołanych" dodaje się wyrazy "z ustawy";
66)
w art. 677 w § 2 po wyrazach "gospodarstwo rolne" dodaje się wyrazy "podlegające dziedziczeniu z ustawy";
67)
w art. 682 wyrazy "art. 1071" zastępuje się wyrazami "art. 214";
68)
art. 731 otrzymuje brzmienie:

"Art. 731. Zarządzenie tymczasowe nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.";

69)
w art. 737 § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. We wniosku dotyczącym roszczenia o zapis nie jest wymagane uprawdopodobnienie, że brak zabezpieczenia pozbawiłby wierzyciela zaspokojenia, jeżeli testament przewiduje zabezpieczenie roszczenia.";

70)
w art. 739 w § 4 wyrazy "państwowych jednostek organizacyjnych" zastępuje się wyrazami "Skarbu Państwa";
71)
art. 749 otrzymuje brzmienie:

"Art. 749. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa nie jest dopuszczalne.";

72)
w art. 752 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Zajęte ruchomości nie mogą być oddane pod dozór wierzycielowi.";
73)
w art. 753 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się także do roszczeń o rentę należną z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub za utratę żywiciela oraz do roszczeń o zamianę uprawnień objętych treścią dożywocia na dożywotnią rentę. W sprawach tych wymagane jest jednak uprawdopodobnienie, że bez zabezpieczenia wierzyciel byłby pozbawiony środków koniecznego utrzymania. Postanowienie sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy. Przepisu art. 749 nie stosuje się.";

74)
w art. 762 w § 1 wyrazy "dwunastu tysięcy złotych" zastępuje się wyrazami "dwustu tysięcy złotych";
75)
w art. 764 wyrazy "tysiąca złotych" zastępuje się wyrazami "pięćdziesięciu tysięcy złotych";
76)
w art. 886 w § 1 wyrazy "dwunastu tysięcy złotych" zastępuje się wyrazami "dwustu tysięcy złotych";
77)
w art. 889:
a)
w § 1 w pkt 1 po średniku dodaje się wyrazy "zawiadomienie jest skuteczne także w wypadku niewskazania rachunku bankowego;",
b)
w art. 889 użyte w różnych przypadkach wyrazy "rachunek bankowy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "rachunek bankowy obejmujący wkład oszczędnościowy";
78)
w art. 890, 891 i 892 użyte w różnych przypadkach wyrazy "rachunek bankowy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "rachunek bankowy obejmujący wkład oszczędnościowy";
79)
po art. 893 dodaje się art. 8931 - 8933 w brzmieniu:

"Art. 8931. § 1. Jeżeli egzekucja z rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, na który wystawiono dowód imienny lub na okaziciela, nie może być przeprowadzona w trybie art. 901 z powodu niemożności odebrania tego dokumentu, komornik sporządza o tym protokół i dokonuje zajęcia wkładu oszczędnościowego przez skierowanie do właściwego oddziału banku zawiadomienia o zajęciu. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia tego zawiadomienia. Na skutek zajęcia dokonanego w powyższym trybie bank wstrzymuje wszelkie wypłaty z zajętego wkładu i zawiadamia o tym placówki banku, urzędy pocztowo-telekomunikacyjne i inne placówki wykonujące czynności w powyższym zakresie. Tryb zawiadomienia placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek określa Prezes Narodowego Banku Polskiego w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Łączności.

§ 2. Komornik doręcza niezwłocznie zawiadomienie o zajęciu wkładu oszczędnościowego dłużnikowi z pouczeniem o odpowiedzialności przewidzianej w § 3, w razie podjęcia kwoty z zajętego wkładu.

§ 3. Dłużnik, który po dokonaniu zajęcia wkładu oszczędnościowego podejmie wkład lub jego część, podlega odpowiedzialności karnej jak za usunięcie mienia spod egzekucji.

§ 4. Ponadto komornik doręcza niezwłocznie zawiadomienie o zajęciu wkładu oszczędnościowego wierzycielowi z pouczeniem, że w terminie dwóch tygodni od daty zajęcia wkładu powinien wystąpić do sądu o umorzenie książeczki oszczędnościowej i zawiadomić o tym właściwy oddział banku, przez doręczenie bankowi w tym samym terminie odpisu złożonego do sądu wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o umorzenie książeczki oszczędnościowej. W razie nieotrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania o umorzenie książeczki oszczędnościowej, właściwy oddział banku, po upływie trzech tygodni od daty zajęcia wkładu oszczędnościowego, odwoła wstrzymanie wypłat z tego wkładu, o czym zawiadomi właściciela książeczki oszczędnościowej.

Art. 8932. § 1. Sąd rozpatrzy wniosek o umorzenie zarówno książeczki oszczędnościowej na okaziciela, jak i książeczki imiennej, na zasadach i w trybie przewidzianych w przepisach o umarzaniu utraconych dokumentów. W postępowaniu o umorzenie książeczki oszczędnościowej nie mogą być zgłoszone zarzuty dotyczące zasadności roszczenia wierzyciela. Koszty postępowania obciążają właściciela książeczki. Sąd przesyła właściwemu oddziałowi banku wypis prawomocnego postanowienia w sprawie umorzenia książeczki oszczędnościowej.

§ 2. W razie umorzenia książeczki oszczędnościowej właściwy oddział banku wystawia na jej miejsce nową książeczkę oszczędnościową, którą po odpisaniu części wkładu oszczędnościowego do wysokości należności wskazanej w tytule wykonawczym łącznie z kosztami egzekucyjnymi wydaje właścicielowi. W wypadku nieuwzględnienia wniosku o umorzenie książeczki oszczędnościowej właściwy oddział banku niezwłocznie odwoła wstrzymanie wypłat z wkładu oszczędnościowego i zawiadomi o tym właściciela.

Art. 8933. Przepisy art. 8931 i 8932 stosuje się odpowiednio w wypadku niemożności odebrania innego dokumentu, z którego posiadaniem jest związana wierzytelność na rachunku bankowym.";

80)
po art. 920 dodaje się art. 9201 w brzmieniu:

"Art. 9201. § 1. Przepisy art. 913-920 stosuje się odpowiednio do wyjawienia przez dłużnika stanu oszczędności na rachunkach bankowych w związku z żądaniem wydania książeczki oszczędnościowej lub innego dowodu posiadania wkładu. W wykazie majątku dłużnik jest obowiązany podać, czy i jakie oszczędności ma na rachunku bankowym, w jakim banku zostały zgromadzone, jeżeli zaś nie posiada dowodu bankowego, jest obowiązany wskazać osobę, u której znajduje się ten dowód.

§ 2. Uchylenie się dłużnika od wydania książeczki oszczędnościowej lub innego odpowiedniego dowodu albo wskazania osoby, u której się one znajdują, powoduje takie skutki, jak odmowa złożenia wykazu albo udzielenia odpowiedzi na pytanie (art. 916).";

81)
w art. 946 w § 1 zdanie trzecie skreśla się;
82)
w art. 953 § 2 i 3 skreśla się;
83)
art. 958 otrzymuje brzmienie:

"Art. 958. § 1. Z chwilą obwieszczenia o licytacji nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego współwłaścicielowi tej nieruchomości, który nie jest dłużnikiem osobistym, przysługuje aż do trzeciego dnia przed licytacją prawo przejęcia nieruchomości na własność w cenie nie niższej od sumy oszacowania. Przy wniosku o przejęcie wnioskodawca powinien złożyć rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.

§ 2. Jeżeli kilku współwłaścicieli zgłosi wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu z nich, który prowadzi gospodarstwo rolne lub pracuje w nim. Jeżeli warunek ten spełnia kilku współwłaścicieli albo nie spełnia go żaden z nich, sąd przyzna pierwszeństwo temu współwłaścicielowi, który daje najlepszą gwarancję należytego prowadzenia gospodarstwa rolnego.";

84)
w art. 976 w § 1 wyrazy "oraz, jeżeli możliwość nabycia nieruchomości zależy od wykazania prawnych kwalifikacji nabywcy, osoby, które nie przedstawiły zaświadczenia, że mają wymagane kwalifikacje" i przecinek przed tymi wyrazami skreśla się;
85)
w art. 982 w § 1 wyrazy "odpowiadający warunkom wymaganym dla nabycia własności nieruchomości rolnej w drodze przeniesienia własności i" skreśla się;
86)
w art. 984 w § 1 w zdaniu trzecim wyrazy "odpowiadającemu warunkom wymaganym dla nabycia własności nieruchomości rolnej w drodze przeniesienia własności" i przecinek przed tymi wyrazami oraz zdanie czwarte skreśla się;
87)
w art. 1052 wyrazy "sześć tysięcy złotych" zastępuje się wyrazami "sto tysięcy złotych", a wyrazy "dwustu tysięcy złotych" zastępuje się wyrazami "jednego miliona pięćset tysięcy złotych";
88)
w art. 1053 w § 1 wyrazy "sześćset złotych" zastępuje się wyrazami "pięć tysięcy złotych";
89)
dział II tytułu III księgi drugiej części drugiej (art. 1060-1064) otrzymują brzmienie:

"Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotów gospodarczych.

Art. 1060. § 1. Jeżeli dłużnikiem jest Skarb Państwa, wierzyciel - wskazując na tytuł egzekucyjny - wzywa do spełnienia świadczenia bezpośrednio państwową jednostkę organizacyjną, z której działalnością wiąże się to świadczenie; jednostka ta jest obowiązana spełnić niezwłocznie świadczenie stwierdzone tytułem egzekucyjnym.

§ 2. W wypadku gdy tytuł egzekucyjny, obejmujący należność pieniężną, nie zostanie wykonany w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w § 1, wierzyciel może wystąpić do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w celu przeprowadzenia egzekucji z rachunku bankowego właściwej państwowej jednostki organizacyjnej dłużnika.

§ 3. W wypadku gdy w terminie, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, nie zostanie wykonany tytuł egzekucyjny obejmujący świadczenie niepieniężne, sąd, na wniosek wierzyciela, wyznacza termin do spełnienia świadczenia kierownikowi właściwej państwowej jednostki organizacyjnej i temu kierownikowi wymierza grzywnę w razie niespełnienia świadczenia w wyznaczonym terminie.

Art. 1061. § 1. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w razie gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy niezbędnej do prowadzenia tej działalności, może wystąpić do sądu o wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia, wskazując we wniosku składniki swego mienia, z których jest możliwe zaspokojenie roszczenia wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną. O wyłączeniu spod zajęcia sąd orzeka po wysłuchaniu stron, biorąc pod uwagę obok interesów wierzyciela i dłużnika również społeczno-gospodarcze znaczenie działalności gospodarczej dłużnika. Z chwilą wydania postanowienia zwalniającego spod zajęcia, w stosunku do mienia zastępczego określonego w postanowieniu następują skutki zajęcia. Komornik dokona niezwłocznie czynności związanych z zajęciem. Wniosek o zwolnienie spod zajęcia może być zgłoszony również w skardze na czynności komornika.

§ 2. Na postanowienie sądu w sprawie wyłączenia służy zażalenie.

Art. 1062. § 1. Przeciwko dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa jest dopuszczalna egzekucja z dochodów uzyskiwanych z tej działalności przez ustanowienie zarządu nad przedsiębiorstwem.

§ 2. Do zarządu ustanowionego na podstawie paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości.

Art. 1063. W toku egzekucji świadczeń pieniężnych z nieruchomości Skarb Państwa nie składa rękojmi.

Art. 1064. Minister Sprawiedliwości ustali w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania.";

90)
art. 1065 skreśla się;
91)
dział IV tytułu III księgi drugiej części drugiej (art. 1072-1080) skreśla się;
92)
art. 1105 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1105. § 1. W zakresie zobowiązań z umów podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą umówić się na piśmie o wyłączenie jurysdykcji sądów polskich na rzecz sądów państwa obcego, jeżeli zmiana taka jest skuteczna według prawa tego państwa. Nie dotyczy to spraw należących do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

§ 2. W zakresie przewidzianym w art. 697 § 1 strony mogą umówić się na piśmie o wyłączenie jurysdykcji sądów polskich na rzecz działającego za granicą sądu polubownego, jeżeli przynajmniej jedna ze stron ma zamieszkanie lub siedzibę za granicą albo prowadzi za granicą przedsiębiorstwo, którego sprawa dotyczy, oraz jeżeli umowa taka jest skuteczna według prawa mającego do niej zastosowanie w państwie, w którym działać ma sąd polubowny.

§ 3. Umowę o jurysdykcji sądów państwa obcego oraz umowę o zagraniczny sąd polubowny sąd polski bierze pod rozwagę tylko na zarzut strony zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy."