Art. 12. - Zm.: ustawa - Kodeks karny wykonawczy oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.240.1431

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2015 r.
Art.  12.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 176 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 176 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.