Art. 8. - Zm.: ustawa - Kodeks karny wykonawczy oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.142.1380

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 2003 r.
Art.  8.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy zachowują moc przepisy wydane przed wejściem jej w życie, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami tej ustawy, nie dłużej jednak niż przez rok.