Zm.: ustawa - Kodeks celny oraz ustawa - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.64.407

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1998 r.

USTAWA
z dnia 8 maja 1997 r.
o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy - Prawo celne.

W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117) wprowadza się następujące zmiany:

1) 1
w art. 297 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyjątkiem przepisów art. 106f.";
2)
w art. 298 wyrazy "z dniem 1 lipca 1997 r." zastępuje się wyrazami "z dniem 1 stycznia 1998 r.", a po wyrazach "od dnia ogłoszenia" stawia się kropkę i pozostałą treść skreśla się.

W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31) w art. 80 w ust. 1 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "jeżeli przepisy prawa, w tym umowy międzynarodowe, nie stanowią inaczej."

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 56 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz.U.97.157.1026) z dniem 1 stycznia 1998 r.