Art. 4. - Zm.: ustawa - Kodeks celny oraz ustawa o Służbie Celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.120.1122

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2003 r.
Art.  4.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów upoważniających ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny, zmienionych niniejszą ustawą, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, o ile nie są z nią sprzeczne.