Art. 5. - Zm.: ustawa - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.87.396

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 1996 r.
Art.  5.
1.
Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy na podstawie mianowania stają się nauczycielami mianowanymi w rozumieniu ustawy.
2.
Do nauczycieli, którzy do dnia wejścia w życie ustawy nie zostali mianowani, a mają okres zatrudnienia co najmniej 2 lata, stosuje się przepisy dotychczasowe dotyczące oceniania pracy nauczyciela przed mianowaniem, z wyłączeniem zasady uzyskiwania mianowania z mocy prawa.