Art. 3. - Zm.: ustawa - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.87.396

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 1996 r.
Art.  3.

W ustawie z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 53, poz. 252) skreśla się art. 2.