Art. 10. - Zm.: ustawa - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.87.396

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 1996 r.
Art.  10.

Minister Edukacji Narodowej ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.