Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.9.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 stycznia 1922 r.
w przedmiocie zmian w tymczasowej ustawie z dnia 28 października 1918 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej (Dz. Pr. K. P. № 13 poz. 28), wprowadzonej na obszar b. dzielnicy pruskiej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 9 poz. 59).

Na zasadzie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu, oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielninicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75 poz. 511) zarządza się co następuje:
§  1. Tam, gdzie tymczasowa ustawa z dnia 27 października 1918 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej (Dz. Pr. K. P. № 13 poz. 28) w brzmieniu ogłoszonem rozperządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej niektórych ustaw wojskowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 9 poz. 59) używa określeń:
1) "Komenda Główna Wojsk Polskich", ma być "Minister Spraw Wojskowych";
2) "Rząd", ma być "Rada Ministrów";
3) "Zwierzchnia Władza Państwowa", ma być "Naczelnik Państwa";
4) "Ministerstwo", ma być "Minister";
5) "Okrąg Wojskowy", ma być "dowództwo okręgu korpusu";
6) "Okręgowa Komenda Uzupełnień", ma być "szefostwo poborowe dowództwa okręgu korpusu";
7) "Wójt gminy", ma być "sołtys";
8) "Naczelnik gminy miejskiej", ma być "burmistrz";
9) "miasta mające własne powiatowe komendy uzupełnień", ma być "miasta wydzielone z powiatu wiejskiego";
10) "spraw wewnętrznych", ma być "b. dzielnicy pruskiej";
11) "dyrekcja służby zdrowia publicznego", ma być "wojewoda";
12) "sejmik powiatowy", ma być "wydział powiatowy";
13) "komisarz policji", ma być "miejscowa władza policyjna";
14) "komisarz milicji", ma być "miejscowa władza policyjna";
15) "komisarz okręgu milicji", ma być "miejscowa władza" a w Poznaniu "Prezydent miasta";

a nadto:

16) w art. 29 w miejsce słów ustępu końcowego: "Osobne rozporządzenie Rządu, wydane w porozumieniu z Komendą Główną wojsk polskich, określi sposób powołania reprezentanta ludności", ma być: "którego wyznaczy wydział krajowy, właściwy dla powiatów, z których pobór ma być dokonany";
17) w art. 72 (punkt b) w miejsce słów: "art 30 Ustawy Karnej", ma być "art. 34 Niem. Kodeksu Karnego";
18) w art. 119 w miejsce słów: "w wojsku polskiem podczas wojny", ma być "w wojsku polskiem podczas wojny, oraz w oddziałach sił zbrojnych polskich w b. zaborze pruskim";
19) w art. 120 w miejsce słów: "Królestwa Polskiego", ma być "Królestwa Polskiego, b. dzielnicy pruskiej i austrjackiej";
20) w art. 120 w miejsce słów: "w wojsku rosyjskiem", ma być "w wojsku rosyjskiem, niemieckiem i austrjackiem";
21) w art. 120 w miejsce słów: "podług wojskowej ustawy rosyjskiej", ma być "podług wojskowej ustawy rosyjskiej, niemieckiej i austrjackiej".
§  2. Zmienia się wyszczególnioną w § 1 ustawę przez opuszczenie:
1) w art. 19 zdania końcowego;
2) w art. 42 słów "względnie w porządku liczbowym Okręgów Milicyjnych";
3) w art. 50 w ust. 6 słów "Ponowny wybór tych samych delegatów jest pożądany";
4) w art. 72 w punkcie b) ujętych nawiasem słów "art. 30 ustawy karnej*.
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 2 dniem ogłoszenia.