Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.8.119

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1919 r.

DEKRET
w sprawie niektórych zmian w tymczasowej ustawie o powszechnym obowiązku służby wojskowej (dekret Rady Regencyjnej z dnia 27-go października 1918 r. - Dz. Praw № 13, poz. 28).

Na wniosek Rady Ministrów stanowię co następuje:
Art.  1.

Art. 64 p. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

Z przyczyn zawodowych odroczenie z roku na rok przysługuje:

"1. uczniom średnich zakładów naukowych przez Państwo uznanych do lat 22".

Art.  2.

Art. 66 uchyla się.

Art.  3.

Art. 67 otrzymuje brzmienie następujące:

"W razie ogłoszenia mobilizacji odroczenia służy wojskowej tracą moc. Powołanie do szeregów nastąpi na podstawie osobnego rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych".

Art.  4.

Artykuły 89 i 90 uchyla się.

Art.  5.

W art. 93 uchyla się punkt pod literą d.

Art.  6.

Art. 97 lit. a otrzymuje brzmienie następujące:

Ochotnik winien:

"a) mieć skończonych 18, a nie więcej nad 28 lat".

Art.  7.

Tytuł XXI otrzymuje brzmienie następujące:

"Sądownictwo osób obowiązanych do służby wojskowej i postanowienia karne za niedopełnienie obowiązków, nakazanych w niniejszej ustawie".

Art.  8.

Art. 118 otrzymuje brzmienie następujące:

"Sądownictwo osób obowiązanych do służby wojskowej i przepisy karne za niedopełnienie, względnie nienależyte dopełnienie obowiązków, nakazanych przepisami niniejszej ustawy, będą przedmiotem osobnej ustawy".

Dan w Warszawie, dnia 16 stycznia 1919 roku.