Zm.: taryfa celna wywozowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.42.278

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 5 maja 1939 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej.

Na podstawie art. 13 ust. 5 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) zarządzam co następuje:
W taryfie celnej wywozowej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 października 1934 r. o ustanowieniu taryfy celnej wywozowej (Dz. U. R. P. Nr 96, poz. 873) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniami: z dnia 2 października 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 74, poz. 470), z dnia 3 czerwca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 332), z dnia 26 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 442), z dnia 21 listopada 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 91, poz. 635), z dnia 30 czerwca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 388 i Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 397), z dnia 11 sierpnia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 494), z dnia 29 lipca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 461), z dnia 4 listopada 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 582) oraz z dnia 15 kwietnia 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 37, poz. 246) - wprowadza się zmiany następujące:
1)
w grupie V pozycja 37 otrzymuje brzmienie następujące:
"Pozycja taryfy celnej wywozowejNazwa towaruCło od 100 kg w złotych
37Smoła z węgla kamiennego z wyjątkiem paku15.-"
2)
w grupie V po pozycji 44 dodaje się nowe pozycje 45, 46, 47 i 48 w brzmieniu:
"Pozycja taryfy celnej wywozowejNazwa towaruCło od 100 kg w złotych
45Oleje z węgla kamiennego i produkty z nich" jako to: benzol" toluol" ksylol" solwent-nafta" wszystko o c.wł. 0,960 i mniej - surowe" oczyszczone" również ich mieszaniny90.-
46Naftalin60.-
47Fenol i krezole200.-
48Antracen we wszelkiej postaci90.-"
3)
uwaga 1 do grupy V otrzymuje brzmienie następujące:
"1Towary, objęte pozycjami: 37, 45, 46, 47 i 48 - wywożone za pozwoleniem Ministra Skarbu bez cła."
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.