Zm.: statut Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. - Dz.U.1923.38.254 - OpenLEX

Zm.: statut Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.38.254

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 marca 1923 r.
w przedmiocie zmiany statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 73 poz. 511) zarządza się co następują:
Zatwierdza się uchwalone na walnem zebraniu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w dniu 31 października 1922 roku:
1)
dodatek do statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 8 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 57 poz. 519),
2)
XIII dodatek do statutu "Posensr Landschaft" z dnia 13 maja 1857 roku, do II regulaminu z dn. 5 listopada 1866 roku, do III regulaminu z dn. 4 maja 1885 roku, do IV regulaminu z dnia 1 czerwca 1895 r., do nowego statutu z dnia 4-go sierpnia 1896 roku, do V regulaminu z dnia 31 grudnia 1900 roku, do statutu dotyczącego zastąpienia wszystkich systemów listów zastawnych Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego b. Posener Landschsft przez wspólny Komitet i wspólne walne zebranie z dnia 24 lutego 1902 roku, do statutu z dnia 3 czerwca 1913 roku, do XII dodatku z dnia 8 czerwca 1922 r.,
3)
I dodatek do regulaminu szacunkowego Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 8 czerwca 1922 r.,
4)
I dodatek do statutu Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 8 czerwca 1922 roku.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

I DODATEK

do statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 8 czerwca 1922 r.

(Dz. U. R. P. № 57 poz. 519).

§ 6. A uzupełnia się jak poniżej:

"Na czas od dnia 1 stycznia 1923 r. do dnia 31 grudnia 1923 r. zawiesza się wszelkie wypowiedzenia i spłaty pożyczek".

§ 7. uzupełnia się jak poniżej:

"Na czas od dnia 1 stycznia 1923 r. do dnia 31 grudnia 1923 r. zawiesza się wszelkie dobrowolne wypowiedzenia i spłaty pożyczek".

Po § 14 następuje nowy § 14 a):

"Za rok 1922 pobiera się poza wszelkiemi opłatami § 14 jednorazową składkę administracyjną w kwocie 10% pożyczki".

§ 17. otrzymuje brzmienie następujące:

"Dłużnik jest zobowiązany płacić 10% zwłoki od zaległych procentów za czas od dnia płatności do dnia zapłaty, najmniej jednakże 5 fenigów od każdych trzech zaległych marek".

§ 36. uzupełnia się, jak poniżej:

"Przepisy specjalne, wydane na rok 1923 w §§ 6 i 7, odnoszą się także do przepisów § 36".

§§ 40-49 uchyla się.

§§ 66-72:

"Nazwę "walne zebranie" zmienia się na "sejmik ziemstwa" a nazwę "członek walnego zebrania" na "delegat na sejmik".

XIII DODATEK

do statutu "Posener Landschaft" z dnia 13 maja 1857 roku do II regulaminu z dnia 5 listopada 1866 roku, do II regulaminu z dnia 4 maja 1885 r., do IV regulaminu z dnia 1 czerwca 1895 roku, do nowego statutu z dnia 4 sierpnia 1896 roku, do V regulaminu z dnia 31 grudnia 1900 roku, do statutu dotyczącego zastąpienia wszystkich systemów listów zastawnych Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego (b. Posener Landschaft) przez wspólny Komitet i wspólne Walne Zebrania z dnia 24 lutego 1902 roku, do statutu z dnia 3 czerwca 1913 roku i do XII dodatku z dnia 8 czerwca 1922 roku.

"Dla wszystkich dawniejszych statutów landszaftowych dotyczących systemów 4%-owych (starych) 31/2% bez litery, S^/o-owych z literą C, 3%-owych z literą A i B i 4%-owych z literą D i E, obowiązują następujące zmiany statutowe:

I. Na czas od dnia 1 stycznia 1923 r. do dnia 31 grudnia 1923 r. zawiesza się wszelkie dobrowolne wypowiedzenia, dobrowolne spłaty i dobrowolne amortyzacje pożyczek.

II Za rok 1922 pobiera się poza wszelkiemi opłatami jednorazową składką administracyjną w kwocie 10% pożyczki.

III. Dłużnik jest zobowiązany płacić 10% zwłoki od zaległych procentów za czas od dnia płatności do dnia zapłaty, najmniej jednakże 5 fenigów od każdych trzech zaległych marek.

IV. Znosi się zużycie opłat amortyzacyjnych na zapłacenie premji ubezpieczenia na życie.

V. Nazwę "Generalversammlung" zmienia się na "Sejmik Ziemstwa" a nazwą "Mitglied der Generalversammlung" na "delegat na Sejmik".

I DODATEK

do regulaminu szacunkowego Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 8 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 57, poz. 519)

§ 15. otrzyma brzmienie następujące:

"Z ogólnej wartości szacunkowej potrąca się wreszcie 20-krotną kwotę wartości rocznej ciężarów patronackich i opłat meljoracyjnych.

1) Ciężary patronackie odlicza się od szacunku według norm przedwojennych, wymaga się jednakowoż zabezpieczenia przypadającej na Patrona części kościoła, budynków kościelnych i proboszczowskich w odpowiedniej do stosunków wysokości według uznania Dyrekcji.

2) Opłaty meljoracyjne odlicza się nadal według norm przedwojennych".

I. DODATEK

do statutu Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 8 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 57, poz. 519)

§ 11. otrzymuje brzmienie następujące:

"Rada Nadzorcza składa się z wszystkich członków Dyrekcji Ziemstwa i z tyluż członków Ziemstwa, wybranych przez Komitet na przeciąg trzech lat. Rada Nadzorcza wybiera przewodniczącego i sekretarza oraz i zastępców. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Rada Nadzorcza nadzoruje i kieruje administracją i prowadzeniem interesów Banku, ustala zasady gospodarcze, ustanawia urzędników i ich pobory.

Do prawomocności uchwał potrzebna jest obecność 6 członków".

1 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1924 r. (Dz.U.24.7.66) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 1923 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.