Zm.: statut Państwowego Banku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.3.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 21 grudnia 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa o zmianie statutu Państwowego Banku Rolnego.

Na mocy §§ 1 i 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 10 czerwca 1924 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego (Dz. U. R. P. № 43, poz. 450) zarządza się co następuje:
W statucie Państwowego Banku Rolnego, ogłoszonym jako załącznik do rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 20 czerwca 1925 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych (Dz. U. R. P. № 69, poz. 487) i zmienionym rozporządzeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 19 czerwca 1926 r. wydanem w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych (Dz. U. R. P. № 66, poz. 359), wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 14 otrzymuje brzmienie następujące:

"Każdy list zastawny zawierać będzie:

1) oznaczenie kapitału, na który opiewa;

2) okres umorzenia kapitału, stopę procentową i termin opłaty kuponów;

3) zobowiązania Banku do opłacania procentów i kapitału oraz oznaczenie waluty, w której będą one płacone;

4) powołanie się na gwarancję Skarbu Państwa;

5) podpisy, względnie facsimilia Prezesa lub Wiceprezesa, albo w ich zastępstwie jednego z członków Rady Nadzorczej Banku, podpisy, względnie facsimilia Dyrekcji, pieczęć Banku oraz podpis Komisarza Ministra Skarbu;

6) na odwrotnej stronie postanowienia Statutu dotyczące listów zastawnych."

2)
§ 17 statutu otrzymuje brzmienie następujące:

"Bank obowiązany jest co pół roku wycofywać z obiegu listy zastawne co najmniej na takąż sumą, jaka odpowiada sumie kwot, przypadających w danem półroczu na spłatę kapitału podług planu umorzenia długoterminowych pożyczek amortyzacyjnych, powiększonej o sumy spłat przedterminowych w gotówce, uskutecznionych z tytułu takichże pożyczek w okresie czasu pomiędzy terminami płatności rat poprzedniego i bieżącego półrocza."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.