Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1487

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 2013 r.
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 235, poz. 1546 oraz z 2012 r. poz. 1518) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Przepisy § 1 pkt 2 lit. a obowiązują do dnia 31 grudnia 2014 r.".